Здравно образование

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАБОТА НА ЗАВЕЖДАЩ ЗДРАВЕН КАБИНЕТ  В

ОУ „ПЕТКО  РАЧЕВ  СЛАВЕЙКОВ” ГР. КАРНОБАТ

I. Лечебно профилактична дейност:

1. Да се извърши проверка на санитарно-хигиенното състояние на училището и готовността за започване на учебната година. Констатациите и препоръките да се доведат до знанието на училищното ръководство.   

Срок: 15.09.

2. Да се усигурят необходимите лекарства и консумативи по Наредба № 3/2000г., за оказване на първа помощ на учениците.                                                                                                                                                   

Срок: 30.09.

3. За преодоляване режима на натовареност на учениците завеждащ здравния кабинет (ЗЗК) участва в изготвянето на седмичната програма, като се съобразява с разпоредбите на МНЗ и на МОН. Да се провежда контрол за регулирането на извънкласната натовареност.  

Срок: 24.12.

4. Всеки ученик да има ЛЗПК, за профилактичен преглед от личния лекар, като се акцентира на откриването на на социално значими заболявания при учениците - хипертония, затлъстяване, неврози, зрителни аномалии, гръбначни изкривявания и други. Резултатите да се нанасят в ЛЗПК.

Срок: 30.12.

5. Да се приемат ученици в първи клас само след извършен комплексен медицински преглед.

Срок: 30.09.

6. За отчитане на заболеваемостта да се регистрират в ЛЗПК всички прегледи на учениците извършени от личния лекар.

Срок: Постоянен

7. Да се изготви комплексна оценка и анализ на здравното състояние на учениците.

Срок: 30.03.

8. Всички ученици с удостоверения от ЛКК да бъдат освободени от часовете по физическа култура за срока посочен в удостоверението.

Срок: Постоянен

 

II. Хигиенно-противоепидемични задачи:

1. Ежемесечно и след всяка ваканция да се извършва преглед за личната хигиена и опаразитяването на учениците.

Срок: Постоянен

2. Диспансеризацията и наблюдението на преболедувалите от хепатит. Шигелози. Салмонелози и други епидемиологични заболявания да става съгласно инструкциите на РЗИ.

Срок: Постоянен

3. Да се следи имунизациите на учениците да бъдат направени в съответния срок.

Срок: Постоянен

 

III. Здравно-просветна дейност:

1. Да продължи усъвършенстването на програмата за здравна просвета и здравно образование на учениците и на нейната пълна реализация за утвърждаване на здравна култура. Поведение и начин на живот.

Срок: Постоянен

2. Профилактика на тютюнопушенето. Алкохолизма и социално значими заболявания като диабет, затлъстяване, хипертония, наркомании.

Срок: Постоянен

3. Семейно планиране и репрудоктивно здраве. С акцент върху полово преносимите заболявания- СПИН, сифилис,гонорея.Също така и върху начините за предпазване от нежелана бременност.

Срок: Постоянен