ДОКУМЕНТИ

 

1. Етичен кодекс на училищната общност.

2. Стратегия за развитие на училището.

3. Мерки за повишаване качествата на образованието.

4. Правилник за дейността.

5. Годишен план за 2018/2019 година.

6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

7. Дневен режим

8. План на дейностите за подкрепа на личностно развитие на учениците.

9. Училищни учебни планове.