АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В звеното за административно обслужване (ЗАО) се приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения. Регистрират се и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

Адрес: гр. Карнобат, ул. „Витоша” № 68 ст. 7
Приемно време: всеки работен ден от 8:00 до 15.30 ч.
Телефон: 0559 22957
Лице за контакт:
Катя Димитрова - завеждащ административна служба в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване".

 

Образци на документи на предоставени услуги от Основно училищe „Петко Рачев Славейков“ гр. Карнобат

Инфо 136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Инфо 143 – Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен на клас, етап или основна степен на образование.

Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи