Реализирани проекти

Реализирани проекти и етапи от проекти на училищно,  регионално, национално и международно ниво:

1997 - 1998 г.

Училището е включено в хуманитарна програма от фондация „Отворено общество”, получава парична помощ и това става добър стимул за привличане на децата в училище и приобщаването им към учебния процес.

2001 - 2002 г.

Фондация CRS гр. София, програма „РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО” – първа фаза: проект „Децата също имат права” – летен лагер в с. Мийковци;

Проект „Заедно можем повече”

2002 - 2003 г.

Фондация CRS гр. София, програма „РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО” – втора фаза: проект „Децата също имат права” – летен лагер- семинар в гр. Хисаря;

Проект за обмяна на опит

2003 - 2004 г.

Проект „За чиста околна среда” – Есен 2003

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Карнобат, проект "Учители за извънкласни занимания и ваканции".

2005 - 2006 г.

Министерство на социалните грижи, проект "Учители за работа с деца със СОП".

2007-2008 г. 

Най-икономичен проект за почистване на замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъците.

ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ – „СФОРМИРАНЕ НА КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ „СЛЪНЦЕ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Карнобат, проект "Учители за извънкласни занимания и ваканции".

От 2008-2009 г. 

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”.

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА, Модул: „Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”. Дейност: Асфалтиране на спортна площадка.

3. ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПМС № 129/11.07.2000 г. „ЗДРАВ ДУХ – ЗДРАВО ТЯЛО”.

4. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Карнобат, проект „Учители за извънкласни занимания и ваканции”.

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.

7. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” С ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ СКОРОСТИ”, КОМПОНЕНТ 1 „БЕЗ ЗВЪНЕЦ"

8. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – ІV клас".

10. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ.

11. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, Модул „Осигуряване безплатен интернет за учители”.

12. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  - „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА  ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА” ПРОЕКТ „ ДА УЧИМ ЗАЕДНО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА” .

За 2010-2011 г.

1. ПРОЕКТ „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА - УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”  

2. ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”  

3. ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”  

4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”.

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ" – подобряване на технологичното обзавеждане в училищата

6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Мярка „Без отсъствие” – работа с отсъстващи ученици.

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.

8. "Национална кампания „За чиста околна среда - 2014“ на тема: „Нашата зелена екостая“. 

9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

 За   2012/2015 г.

1. ПРОЕКТ „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА - УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”   с участието на 16 групи.

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” със сформирани 3 групи.

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".

4. ПРОЕКТ „НАШАТА ЗЕЛЕНА ЕКОСТАЯ” КЪМ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА"   

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

6. Национална програма „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ", Модул "ИКТ оборудване".

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Модул «Оптимизиране на вътрешната структура на училищата»

8. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – VІІ клас".

9. ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПМС № 129/11.07.2000г. „ЗДРАВ ДУХ – ЗДРАВО ТЯЛО”.

10. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

11. Схема «Училищен плод» за предоставяне на плодове и зеленчуци  в учебните заведения.

 

За 2015-2018

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа  на  целодневното  обучение  на  учениците  от  прогимназиален етап“.

2. Национална програма „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”.

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

4. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.

5. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”.

6. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Ø  Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

Ø  Модул "ИКТ оборудване".

7. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по Постановление на ПМС № 129/11.07.2000г. „Здрав дух – здраво тяло”.

8.   Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст,

Ø  Модул „Осигуряване на закуска на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

Ø  Схема «Училищен плод» за предоставяне на плодове и зеленчуци  в учебните заведения.

Ø  Схема «Училищно мляко» за предоставяне на мляко, включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас в учебните заведения.

Ø  Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – VІІ клас".

От 2018/2019 

1. Национална програма „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”.

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

3. Национална програма „Осигуряване на ученически шкафчета".

4. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”.

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Ø  Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

6. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по Постановление на ПМС № 129/11.07.2000г. „Здрав дух – здраво тяло”.

7. Национална програма " Заедно за всяко дете".

8.   Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

Ø  Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – VІІ клас.