Ред за достъп до обществена информация.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

РАЗДЕЛ І  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1    (1) Тези вътрешни правила уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до активите и информацията, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на информация

1.Тези вътрешни правила не регламентират работата с документи, които съдържат класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицирана информация

2.Директорът определя за служител от училището, който да разглежда устни запитвания и писмени заявления за предоставяне достъп да активите и информация ЗАСЧ-касиера.

3.Когато служителя по ал.2 отсъства повече от 3 работни дни, отговорния счетоводител прави писмено предложение до директора на училището за определяне на друг служител, съгласно чл. 28 ал. 2 ЗДОИ.

(2) Предмет на тези вътрешни правила са:

2.1 Поемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до активите и информацията

2.2 Поемане, регистриране и разпределение на заявленията за достъп до активите и информацията

2.3 Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до активите и информацията

2.4 Изготвяне на решения за предоставяне или отказ за предоставяне на информация

(3) Настоящите правила са задължителни за всички служители в ОУ “Петко Рачев Славейков” гр. Карнобат

(4) Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от ЗАСЧ-касиера в ОУ “Петко Рачев Славейков”.

Чл.2    (1) Субекти на правото на достъп до активите и информацията са гражданите на Република България и всички юридически лица

(2) Лицата по ал.1, наричани за по-кратко “заявители”, могат да упражняват правото си на достъп до активи и информация при условията и реда на тези вътрешни правила и ЗДИ

Чл.3    (1) Училището осигурява на лицата по чл.2 достъп до информацията при спазване на следните принципи:

  1. Откритост, договореност и пълна яснота на информацията;
  2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до информацията;
  3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на информация;
  4. Защита правото на информация;
  5. Защита на личната информация;
  6. Гарантиране сигурността на обществото и държавата.

(2) Осъществяването на правото на достъп до информацията не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

 

РАЗДЕЛ ІІ   НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.4 Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до информация:

1.Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя по чл.1 ал.1 т.2 от вътрешните правила

2.      Служителят по чл.1 ал.1 т.2 води регистър за устните запитвания, като отбелязва трите имена, каква информация е поискана, формата в която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне достъп до информацията.

3.      За предоставяне на достъп до информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя

Чл.5 Приемане, регистриране и разпределение на заявленията за достъп до информацията

1.      За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация (заявления) се предоставя за ползване формуляр, образец, приложение №1 от тези правила.

  1. Формулярите образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на ОУ “Петко Рачев Славейков”.

3.      Заявленията се регистрират в деловодството на ОУ “Петко Рачев Славейков” в деня на тяхното постъпване.

4.      Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване.

5.      Получените по пощата или на официалният e-mail адрес на училището Заявления се регистрират по реда на т.3 и 4.

6.      Получените заявления по реда на т.5 се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл.25, ал.1, т.1,2,4 от ЗДОИ.

7.      В деня на регистриране ЗАСЧ информира Директора за писмените заявления.

8.      Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на заявлението и датата на постъпване.

9.      Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до информация се приемат и регистрират в деловодството на училището в два екземпляра и се обработват по реда на т.3 и т.4.

 

РАЗДЕЛ ІІІ  ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.6 Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от служителя по чл.1, ал.1, т.2 в 14-дневен срок след датата на регистрирането им.

1.      В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, служителя по чл.1, ал.1, т.2 уведомява заявителя за това лично, срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

2.      Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

2.1 Срокът по т.2 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата информация.

2.2 Срокът по чл.6 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем.

2.3 За удължаването на срока по т.2.2 служителя уведомява писмено заявителя.

Чл.7 Срокът по чл.6 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице.

1.      В 7-дневен срок от регистрирането на Заявлението, служителят по чл.1, ал.1, т.2 е длъжен да поиска писменото съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация.

2.      В случаите, когато не е получено съгласие в срока по т.1 или при изричен отказ да се даде съгласие, служителят по чл.1, ал.1, т.2 може да предостави исканата информация в обем и начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до трето лице.

3.      В решението служителят по чл.1, ал.1, т.2  е длъжен да спази точно условията, които е дало третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

4.      Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и информацията се отнася до него.

Чл.8 Когато исканата от заявителя информация се отнася до дейността  на административни звена от структурата на ОУ “Петко Рачев Славейков”, служителят по чл.1, ал.1, т.2 прави писмено искане до ръководителя на съответното административно звено за предоставяне на информацията.

Чл.9 Ръководителя на административното звено следва да изготви писмен отговор до служителят по чл.1, ал.1, т.2 за предоставяне или мотивиран отказ за предоставяне на исканата информация.

1.      Ръководителя на административното звено е длъжен да предостави исканата информация в 7 дневен срок, съобразно разпоредбите на Единната държавна система за деловодство.

2.      Когато срокът по т.1 е недостатъчен, ръководителя на административното звено прави писмено мотивирано искане за удължаване на срока до служителят по чл.1, ал.1, т.2.

3.      Служителят по чл.1, ал.1, т.2 съблюдава реда и условията, предвидени в ЗДОИ, за допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп до исканата информация.

4.      Писмените отговори от ръководителите на административните звена се регистрират по реда на настоящите вътрешни правила.

Чл.10 Когато ОУ “Петко Рачев Славейков” не разполага с исканата от заявителя информация, но има данни за нейното местонахождение, служителят по чл.1, ал.1, т.2  препраща Заявлението в 14 дневен срок от получаването му към съответния орган.

За препращане на Заявлението служителят по чл.1, ал.1, т.2 уведомява писмено заявителя.

Чл.11 Когато ОУ “Петко Рачев Славейков” не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение,  служителят по чл.1, ал.1, т.2 в 14-дневен срок  уведомява за това заявителя.

 

РАЗДЕЛ ІV  ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ

ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.12 Решенията за предоставяне на достъп до информация се изготвят и подписват от служителят по чл.1, ал.1, т.2. 

  1. В решението, с което се предоставя достъп до информация, задължително се посочват:

-          степента на осигурения достъп до исканата информация

-          срокът, в който е осигурен достъп до исканата информация

-          формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата информация

  1. В решението за достъп до информацията могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

Чл.13 Решението за достъп до информацията се връчва лично срещу подпис на заявителя или се препраща по пощата с обратна разписка.

Чл.14 Достъп до информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

Чл.15 Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се изготвят и подписват от служителя по чл.1 ,ал.1, т.2, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ.

В решението задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Чл.16 Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се регистрират в деловодството на училището по реда, определен в тези вътрешни правила.

Чл.17 Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се връчват лично срещу подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка.

 

РАЗДЕЛ V  ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Чл.18 (1) Формите за предоставяне на достъп до информация са:

Ø  преглед на информацията

Ø  устна справка

Ø  копия на хартиен носител

Ø  копия на електронен носител

(2) За достъп до информация могат да се ползват една или повече от формите по ал.1.

(3) Когато заявителя е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания достъпът до информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

Чл.19 (1) Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

а) за нея няма техническа възможност;

б) е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

в) води до възможност за неправомерната и обработка или до нарушаване на нечии права;

(2) В случаите по ал.1 достъп до информация се предоставя във формата, посочена в решението за предоставяне на достъп.

 

РАЗДЕЛ VІ  ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

Чл.20 Достъпът до информация се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на определени разходи, съгласно Наредба на ОС и заповед на директора на ОУ “Петко Рачев Славейков”  за цените на предлаганите административни услуги.

Чл.21 Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой или по банковата сметка на училището.

 

РАЗДЕЛ VІІ  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Тези вътрешни правила са утвърдени със Заповед № 121/ 30.10.2012 г. на Директора на ОУ “Петко Рачев Славейков” гр. Карнобат, обл. Бургас и влизат в сила от 01.11.2012 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
З А Я В Л Е Н И Е за достъп до обществена информация
И С К А Н Е за представяне на информация  от обществения сектор за повторно използване
ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2018 година –