ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ.

(Cъгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2005 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 78 от 2011 г.; изм., бр. 88 от 2013 г.; изм. и доп. бр. 44 от 2014г.)
       „(4) Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.“ с цел:
   1. Достъп до обучение в системата на училищното образование;
   2. Достъп до обучение в системата на висшето образование;
   3. Улесняване на достъпа до пазара на труда;
       В ОУ "Петко Рачев Славейков" се разглеждат документите на граждани, които живеят в град Карнобат. Местоживеенето се удостоверява с адресната регистрация в личната карта на гражданина, чиито документи се внасят за признаване, или на родителите / настойниците на детето, което не притежава лична карта. Заявлението може да се подаде:
  • лично – с документ за самоличност;
  • от родителите, децата и съпруга – с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • от други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
        Заявлението се подава в канцеларията на ОУ "Петко Рачев Славейков "  всеки работен ден от 10,30 ч. до 12 ч. и от 13 до 14.30 ч. на адрес: Карнобат, ул. „Витоша” № 68, Сграда 2, стая  ЗАСЧ.
        Гражданите, които желаят признаването на завършени от І до VІ клас включително завършен начален етап на училищно обучение  по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи:
   1. Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за признаване.
   2. Документ в оригинал за училищно обучение, образование и/или професионална квалификация.
   3. Документ, в които се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите когато това не е посочено в документ по т. 2.
   4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не се съдържат в документа по т. 2.
   5. Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от лицензиран преводач. /На документа за училищно образование и професионална квалификация, на документа за правата за продължаване на обучението и на справката за изучаване на учебните предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки – в оригинал и заверка от Министерството на външните работи на Република България – „Консулски отношения“./
   При подаване на документите лицето представя и копия на пълния комплект документи по т. 5 /заверени от лицето с „Вярно с оригинала“/, поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето, след издаване на удостоверението или уверението.
   6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чужбина.
       Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 6 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията. Когато в училище на чужда държава са завършени две или повече учебни години от гимназиалния етап, съгласно българската образователна система, се представят документи за всяка завършена учебна година, съответно за всеки гимназиален клас.
       Всеки документ за образование, издаден от училище на чужда държава се приема в ОУ "Петко Рачев Славейков" за признаване само ако е легализиран от официалните държавни органи на съответната държава. Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чрез поставяне на Apostyle от държавата, издала документа.
       Експертната комисия се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите.
       Едномесечният срок може да бъде удължен в случаите, в които подадените документи са недостатъчни за вземане на решение и се налага изискване на допълнителна информация.
        Лицата, на които е признат завършен клас - I до VI включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.
        Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник), да повторят в българско училище последния признат клас.
        В случай че съществуват нередности по документите и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците могат да посещават училище с разрешение на Директора на ОУ "Петко Рачев Славейков".