ПРИЕМ

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” ОБЯВЯВА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА ПРИЕМ  НА 48 УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС.

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА: 

v  ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ОТ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПЕДАГОЗИ;

v ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ;

v  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ;

v  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ЗАНИМАЛНЯ) ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ;

v  БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА, ПЛОД И МЛЯКО (МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ);

v  РЕСУРСНО ОБУЧЕНИЕ;

v  ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕД;

v  КОНСУЛТАЦИИ С УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ;

v  МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ;

v БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ (ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА, ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ);

v УЧАСТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ;

v  ПОЛЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА И WI FI ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА ОТ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И ДР.

Всички ученици от I клас ще получат безплатни учебници и учебни помагала.

 Класни ръководители:    Лена Чепанова и Минка Стоянова 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Подаване на заявления за записване 

ДО 31 МАЙ 2019 г.

Записване на ученици за първи клас (с приложен оригинал на удостоверението за завършен подготвителна група или декларация от родителите, че детето не е посещавало подготвителна група)

6-7 ЮНИ  І КЛАСИРАНЕ

 9 ЮНИ  ІІ КЛАСИРАНЕ

Обявяване списъците със записаните ученици  

3  ЮНИ 2019г.

 Обявяване на свободните места за първи клас  

8 ЮНИ 2019г.

Записване на ученици в първи клас на свободните места

ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

(прилагат се само в случай, че кандидатите са повече от обявените места)

 1.   Адресна регистрация в близост до ОУ „Петко Рачев Славейков”;

2.   Завършена подготвителна група в ОУ „Петко Рачев Славейков”;

3.   Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;

4.   Деца на учители и служители в ОУ „Петко Рачев Славейков”;

5.   Деца, чиито родители работят в близост да училището;

6.   Деца със СОП ( не повече от 6 ученици, по реда на подаване на заявление);