ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА"

11.05.2014 09:01

        ОУ „Петко Рачев Славейков” гр. Карнобат спечели проект в Националната кампанията „За чиста околна среда“ през 2014 г. МОСВ И ПУДООС обявиха Кампанията на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“. Участници в конкурса са общини, училища, детски градини, обединени детски комплекси.

        Целта на тазгодишната кампания „За чиста околна среда 2014 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.

     Проектът на Основно училище „Петко Рачев Славейков“ е озаглавен „Нашата класна екостая”. Чрез него ще се изгради класна екостая на открито и озелени вътрешния двор на училището. Практическото обучение ще помогне за възпитаване на екологични ценности у децата, да ги научим да живеят заедно с природата в един подреден, хармоничен и чист свят. С реализацията на проекта ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда у учениците на Основно училище „Петко Рачев Славейков“ гр. Карнобат.

        Основната цел е да се развие у децата чувство на уважение към природата и нейното съхранение. Чрез изграждане на екостая на открито за образователния и възпитателния процес в Основно училище „Петко Рачев Славейков“ гр. Карнобат ще се повиши екологичната култура на възпитаниците. Въвеждане използването на съвременни методи в сферата на опазване на околната среда при провеждане на образователно -възпитателния процес: опитно-екпериментална работа „В света на растенията” - поддръжка и опазване на зеленината (грижа за посадените дървета и храсти, засаждане на луковици, кактуси и други).

    Основната идея на проекта е учениците да бъдат преки участници в планирането, организацията, изпълнението, отчета и контрола на всички запланувани дейности, подпомагани от своите учители и родители. Това ще доведе до положителна промяна в отношението към околната среда, до изграждане позиция на активни граждани, ще ги възпита в дух на отговорност и  ангажираност към проблемите за опазването на планетата Земя.

        В хода на реализирането на проекта ще се организират екологични събития – среща с еколога на община Карнобат, опитно-екпериментална работа, открити уроци в „Зелената класна стая” пред родители и общественици, Карнавал на цветята, образователни игри и други. Ще се проведе конкурс за емблема на дежурните ученици в екостаята. Запланувано е и изграждане на алпинеум в откритата класна стая с прякото участие на ученици и родители.

        За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени финансови средства в размер до 5 000 лева за училища и детски градини.

Назад