НОВ ПРОЕКТ В ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

17.07.2014 13:24

    ОУ „ П.Р.Славейков е едно от 93 – те училища в България, които са класирани за финансиране  по Национална програма „Училището – територия на учениците“  2014 година, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците в начален етап“. По програмата се финансират  проекти на училища, чиито дейности са насочени към осигуряване на условия за целодневна организация на образователно-възпитателния процес за учениците от начален етап:

- обзавеждане на помещения

- консумативи и материали за дейностите на групите

- книги

- образователни и занимателни игри, дидактични материали.

Проектът, с който училището спечели финансиране, е „Целодневното обучение – стратегия за развитие на мотивацията за учене“.

    Със средства по проекта ще се създаде кабинет за работа по интереси, ще се обогати материално–техническата база, ще се създаде съвременен фонд от научно – популярна литература и занимателни игри. Това ще засили интереса от страна на ученици и родители към обучение в полуинтернатни групи, ще повиши активността на родителите и тяхната мотивация за подкрепа  и сътрудничество  с учителите при обучението и възпитанието на децата.

    Целите, които си е поставило училището с участието си в проекта, са подпомагане на процеса на ефективно въвеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I, II и III клас в Основно училище „П.Р.Славейков“, повишаване на качеството на образователно–възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности и творчески способности за учениците при зачитане на интересите и отчитане на възможностите за личностно развитие на децата , задържане на учениците в училище чрез включването им в извънурочни форми на работа по интереси.

    В проекта са включени 75 ученици от начален етап, като 25 първокласници ще се обучават целодневно.

Назад