З  А  П  О  В  Е  Д

836/02.07.2019г.

На осн. чл.259 ал.1 ЗПУО  и във вр. с чл.13 ал.2  от Наредба за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко и с оглед постигане на целите предвидени в разпоредбата на чл.1  ал.2 от Наредба за уславията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

  1. Да се открие процедура по приемане на предложения   по схема „Училищен плод и „Училищно мляко“, и избор на доставчик за учебните 2019/2020г.; 2020/2021 и 2021/2022г. , при спазване изисванията  на Наредбата Наредба за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко"

  2. Одобрявам  следните условия за  подаване на предложенията  в процедурата по т.1 от настоящата заповед :

2.1 Максимален брой на доставките  за всяка една от учебните години  по схема „Училищно мляко“  е 50 броя, а по схема „Училищен плод“ е   46 броя.

2.2  Участниците могат да  подават предложения  в 8 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат

2.3. Предложенията се подават лично от участника  или надлежно упълномощен негов представител  в  сградата на ОУ „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат,  с административен адрес:

Гр. Карнобат, ул. „Витоша” 68, в рамките на работното време  от  9,00 часа до 12,30 часа.

2.4. Участниците могат да подават предложения  както отделено за всяка  от схемите , така и общо  предложение  по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

3. Определям следните минимални изисквания към участниците , подаващи предложения за доставка на плодове и зеленчуци  по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти  по схема „Училищно мляко“:

            3.1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване за предложението. Опита се доказва  с представяне на списък  с доставките , изпълнени по схемата за която кандидатства  за последните три години.

            3.2. Всеки участник трабвя да притежава минимум  един собствен или нает  с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказава с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.

            3.3. Всеки участник в схема трябва да притежава  минимум 2 (две) собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен/регистрационни номер/ номера  на транспортното/транспортните средство/ средства

3.4. Всеки участник , подаващ предложение  за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор  или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.

3.5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко"  е длъжен да предостави  копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.

3.6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко"  е длъжен да предостави   договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

3.7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко"  е длъжен да предостави   мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

3.8. Всеки участник следва да посочи срок за отрстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти  при рекламация

3.9. Предимство при определяне на доставчик ще имат участници , притежаващи сертификати QMS 9001:2015  или ISO 22000

4. Условията и изисванията към кандидатите,  участващи в процедура по доставка по схема „Училищен плод“ и „Училщно мляко“   да се обяват на интернет страницата на учебното заведение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

ДИАНА ЖЕЛЕВА

ДИРЕКТОР

                                                                                             

 

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод" и „ Училищно мляко“

 

Във  изпълнение на заповед № 836/02.07.2019г.  и избор на доставчик  по схеми“Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за  учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтерсованите лица могат да подават предложения при следните условия  и ред: 

Общи условия

1. Максимален брой на доставките  за всяка една от учебните години  по схема „Училищно мляко“  е 50 броя, а по схема „Училищен плод“ е   46 броя.

2. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ОУ „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат, броя на децата/учениците , попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и  схема „Училищно мляко“ е 177.

3. Участниците могат да  подават предложения  в 8 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат.

4. Предложенията се подават лично от участника  или надлежно упълномощен негов представител  в  сградата на ОУ „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат,  с административен адрес: гр.Карнобат, ул. Витоша 68, в рамките на работното време  от 9,00 часа до 12,30 часа.

5. Участниците могат да подават предложения  както отделено за всяка  от схемите , така и общо  предложение  по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

 

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опита се доказва  с представяне на списък  с доставките , изпълнени по схемата за която кандидатства  за последните три години.

2. Всеки участник трябва да притежава минимум  един собствен или нает  с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказава с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.

3. Всеки участник в схема трябва да притежава  минимум 2 (две) собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен/регистрационни номер/ номера  на транспортното/транспортните средство/ средства.

4. Всеки участник , подаващ предложение  за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор  или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.

5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко"  е длъжен да предостави  копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.

6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко"  е длъжен да предостави   договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко"  е длъжен да предостави мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

8. Всеки участник следва да посочи срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставяните продукти  при рекламация.

9. Предимство при определяне на доставчик ще имат участници , притежаващи сертификати QMS 9001:2015  или ISO 22000.

 
 
  • Активни процедури                

  • Възложени процедури                   

  • Затворени процедури

 

     В момента няма процедури в този статус!