2017-2018    

През учебната 2017/2018 година ОУ «Петко Р. Славейков» работи по следните проекти и програми:

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа  на  целодневното  обучение  на  учениците  от  прогимназиален етап“.

2. Национална програма „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”.

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

4. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.

5. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”.

6. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Ø  Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

Ø  Модул "ИКТ оборудване".

7. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по Постановление на ПМС № 129/11.07.2000г. „Здрав дух – здраво тяло”.

8.   Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст,

Ø  Модул „Осигуряване на закуска на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

Ø  Схема «Училищен плод» за предоставяне на плодове и зеленчуци  в учебните заведения.

Ø  Схема «Училищно мляко» за предоставяне на мляко, включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас в учебните заведения.

Ø  Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – VІІ клас".