2018-2019    

През учебната 2018/2019 година ОУ «Петко Р. Славейков» работи по следните проекти и програми:

1. Национална програма „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”.

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.

3. Национална програма „Осигуряване на ученически шкафчета".

4. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование”.

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Ø  Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

6. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по Постановление на ПМС № 129/11.07.2000г. „Здрав дух – здраво тяло”.

7. Национална програма " Заедно за всяко дете".

8.   Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст,

Ø  Модул „Осигуряване на закуска на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

Ø  Схема «Училищен плод» за предоставяне на плодове и зеленчуци  в учебните заведения.

Ø  Схема «Училищно мляко» за предоставяне на мляко, включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас в учебните заведения.

Ø  Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – VІІ клас".