Стратегия

 

УТВЪРЖДАВАМ: ...........................

                         ДИАНА ЖЕЛЕВА

                         ДИРЕКТОР

 

СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, ГР. КАРНОБАТ

ЗА ПЕРИОДА 2016/2020 ГОДИНА

 

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 150, ал.1 от ЗПУО и е приета на заседание на Педагогически съвет № 9 /09.09.2016 г.

Стратегията за развитие на Основно училище „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат се основава на принципите и насоките на:

Ø  Закона за предучилищното и училищното образование,

Ø  Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020),

Ø  Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР),

Ø  Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,

Ø  Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности.

Стратегията за развитие на Основно училище „Петко Рачев Славейков” обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира на четири години.

 

            І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА

Кратки исторически данни:

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

Брой ПИГ

2015/2016

307

15

6

2014/2015

319

15

5

2013/2014

322

15

5

2012/2013

279

14

5

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

6,5

26

19М;   3Б;     4ПВ

9

2014/2015

6,5

25

 

 

2013/2014

6,5

25

 

 

2012/2013

6,5

24

 

 


АНАЛИЗ НА СРЕДАТА (ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА)

SWOT анализ

Силни страни:

 

Слаби страни:

Силните страни, оформящи облика на   ОУ „Петко  Р. Славейков” са:

Ø  Квалифициран педагогически персонал.

Ø  Учителите системно повишават професионалната си квалификация.

Ø  Няма незаети работни места.

Ø  Успешна реализация на план-приема на ученици.

Ø  Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

Ø  Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите им.

Ø  Привлекателна учебна среда – съвременно оборудвани с техника кабинети.

Ø  Съвместна работа по проекти и национални програми на учители и ученици.

Ø  Изградена зелена класна стая по проект „Нашата зелена екостая”.

Ø  Благоприятна и творческа свобода в работата на учителя.

Ø  Добри условия за извънкласни дейности.

Ø  Сътрудничество между учители и ученици, родители, институции и организации.

Ø  Прилагане на нови образователни модели.

Ø  Сформирани групи ЦОУД в първи, втори, трети, четвърти, пети, шести  класове.

Ø  Индивидуални програми за работа с учениците със специални образователни потребности.

Ø  Пълноценно функционира УКБППМН, която разглежда всеки случай на провинено дете.

Ø  Добра материална база.

Ø  Училището е обезпечено с достъп до безжичен интернет.

Ø  Училищен информационен сайт.

Ø  Връзка между управленските функции: планиране – организиране – координиране – мотивиране – контрол.

Ø  Осигурява свободен, неограничен и равен достъп до информацията.

Ø  Училището получава дарения във вид на книги, финанси, техника и др.

Ø  Утвърждаване на традиции и символи на училището -  знаме, лого, емблема, униформа, химн, вестник, филм.

Ø  Текучество на учениците.

Ø  Понижаване на нивото на подготовка.

Ø  Проблеми на децата – билингви да овладеят българския език.

Ø  Нужда от иновационни преподавателски практики;

Ø  Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация с тях.

Ø  Работа за отношения на взаимна толерантност и демократичност между учениците.

Ø  Ниска успеваемост на учениците на външно оценяване.

Ø  Отпадане от училище.

Ø  Не всички от завършилите основно образование ученици продължават обучението си в следващия образователен етап.

Ø  Слабо участие на родителите в образователно-възпитателния процес.

Ø  Няма участие в проекти и конкурси на общинско, регионално, национално и международно ниво;

Ø  Малко средства от дарения и

Спонсорство.

Ø  Липса на достатъчно подкрепа от УН.

Ø  Няма педагогически съветник.

Ø  Недостатъчен брой класни стаи.

Ø  Липса на съвременна спортна база.

Ø  Немасивна сграда се нуждае от основен ремонт.

 

 

 

.

 

Възможности:

Заплахи:

Ø  Предлагаме и осигуряваме достъп до информация

Ø  Културно средище за общността в квартала.

Ø  Предоставяне на качествено образование.

Ø  Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

Ø  Разширяване на сградния фонд – чрез построяване на физкултурен салон и допълнителни класни стаи.

Ø  Обновяване дейността на Училищното настоятелство.

Ø  Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

Ø  Повишаване знанията и уменията по информационни технологии на учителите.

Ø  Провеждане на индивидуални консултации с психолог на ученици и родители.

Ø  Възможни партньорства с различни организации за съвместни дейности и подпомагане.

Ø  Ритуализация на училищния живот.

Ø  Непълна координация и дефиниране на ролята на училището в партньорствата му с институциите и неправителствения сектор.

Ø  Недостиг на финансиране.

Ø  Прогресивно намаляване броя на учениците.

Ø  Намаляване мотивацията за учене у учениците.

Ø  Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

Ø  Влошен психоклимат сред педагогическия персонал.

Ø  Недостатъчно планиране и бюджетиране.

Ø  Силно ограничени собствени приходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” ДО 2020 ГОДИНА

МИСИЯ

 1. Да бъде модерно училище, в което се осигурява качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, чрез развитие на индивидуалните способности на всеки ученик, учител, администратор.
 2. Изгражда ученици - личности от подготвителна група до седми клас – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.
 3. Предоставя качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап и степен за всички ученици, защото те са грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Осигурява равен достъп до образование независимо от етнос, пол, социална принадлежност.
 4. Учители, ученици и родители, работят заедно да превърнат училището в територия за изява на всеки индивидуален талант.

ВИЗИЯ

1. ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Карнобат ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:

*      начален етап: 1. – 4. клас;

*      прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

 3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

 4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

 5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

 6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти (психолог, ресурсен учител, логопед), екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. Ще продължим да работим активно по програми и проекти, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.

10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната долекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Безплатна закуска“, „Училищен плод“, „Училищно мляко”, „Приложно колоездене“, както и ще се включим в нови такива.

11. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден или 15 минутни танци през голямото междучасие за физическо разтоварване на учениците.

12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Карнобат, на нашата столица София и на родината ни, ще продължим да участваме факултативно в „Детска полицейска академия“, както и училището ще се включи в различни интеркултурни проекти.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

1)      Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

2)      Формиращо оценяване и самооценяване.

3)      Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност ученици, учители и родители.

4)      Висок професионализъм на педагогическия екип.

5)      Ефективна управленска дейност.

6)      Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

7)      Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот

            ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

            Целите на образованието се основават на разбирането, че училището подготвя учениците за пълноценен живот и дейност в демократичното общество, в което личността е отговорна пред самата себе си, пред нацията и човечеството.

Стратегическите цели и приоритети за развитие на ОУ „Петко Р. Славейков” са издигане качеството на процеса на обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в демократичното общество. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Всички участници в образователно-възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и  значими субекти.

            Основните цели, които стратегията поставя са:

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на комуникационни компетентности на български език.

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

9. Да се формира съпричастност към глобалните проблеми на човечеството.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

*      Разширяване на автономността на субектите в училище.

*      Хуманизация на процеса на образование.

*      Иновативност и творчество.

*      Толерантност и позитивна етика.

ІV. ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

Ориентираност към личността

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество

Успешната образователна и възпитателна политика  се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

Отговорност

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни изисквания.

Отчетност

Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове и референтни документи

            V. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание

Приоритетно направление II.

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение

Приоритетно направление III.

Утвърждаване на училището като образователно, културно и спортно средище

Приоритетно направление IV.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения

Приоритетно направление V.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

Приоритетно направление VI.

Взаимодействие с родителската общност

Приоритетно направление VII.

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество

Приоритетно направление VIII.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището

Приоритетно направление IX.

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот”

Приоритетно направление Х.

Участие в национални програми и проекти

І. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Приоритетно направление I.

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание: 

ЦЕЛИ: 

1.   Осигуряване на качествено и ефективно образование.

2.   Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

3.   Успешно участие във външното оценяване в 4 и 7 клас и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

4.   Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

5.   Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

6.   Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.

7.  Развитие на компютърните умения на училищната общност.

8.   По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност, презентации, проектна работа ).

 ДЕЙСТВИЯ 

1.     Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.

2.     Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността  /български език /.

3.     Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.

4.     Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.

5.     Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления - музика, изобразително изкуство, български  език  и литература, биология, информационни технологии и спорт.

6.    Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.

7.    Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.

8.     Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.

9.  Запазване едносменния режим на обучение и задържане на децата в училище чрез увеличаване броя им в целодневното обучение.

10.  Посещения в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.

11.  Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.

12.  Приемане на учебен план с обучение в избираеми учебни часове за  задържане на учениците, обучаващи се в училището .

13.  Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.

14  Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

14.1. поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;

14.2. използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;

14.3. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

14.4. реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

15. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности.

16. Стриктно спазване на изискванията:

16.1.  за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

16.2. на заложените основни принципи в “Етичен кодекс на училищната  общност”;

16.3. за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;

16.4.  за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

17. Засилване взаимодействието с родителите участници избрани за членове на училищното настоятелство.

18. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.

19. Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.

20. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.

21. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.

22. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.

23.     Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна образователна среда в училището.

24. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.    

Приоритетно направление ІІ.

Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол:  

Цели: 

1.Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.

2.     Продължаване/ Оптимизиране структурата / на изградената система за квалификация.

3.      Утвърждаване на системата за кариерно развитие на педагогическата колегия за повишаване квалификацията на учителите.

4.     Повишаване на изискванията към работата на учителя.

5.      Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане.   

Действия: 

1.      Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната  квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.

2.      Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.

3.      Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.

4.      Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.

5.      Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

6.      Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ЗПУО и вътрешните правилници и наредби.

7.  Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.

8.     Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.

9.      Изработка на тематични годишни планове, програми по избираеми и факултативни учебни часове , план на МО по културно-образователни области, план за провеждане часа на класа на компютър по типови бланки.

10.  Обмен на информация и съобщения чрез интернет-страница на училището. Електронен дневник.

11.  Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.

12.  Квалификация на учителите за работа с деца и ученици в риск от отпадане и малцинствените групи.

13.  Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.

14.  Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.

15.  Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.

16.  Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.

17.  Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане външно и вътрешно оценяване.

18. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

19. Подкрепа за учители, работещи с надарени деца.

20. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на училищната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове. 

Приоритетно направление ІІІ.

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище в района:      

Цели: 

1.       Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците. Участие в проекти. Програма за развитие на ИИД.

2.       Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.

3.        Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището.

4.        Поддържане  на интернет страницата на училището - възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

5.        Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, поезия, снимки и други.

Действия:  

1.        Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците за личностно развитие.

2.        Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от общински, регионален, национален ха­рактер.

3.        Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.

4.        Съвместна  работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.

5.         Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.

6.        Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.

7.       Участие в културните празници на районно и градско ниво.

8.       Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за учители, администрация и ученици.

9.     Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

10.     Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

11.     Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.

12.     Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.

13.    Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. 

Приоритетно направление ІV.

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите     

 Цели:

1.        Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.

2.        Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.

3.        Създаване на условия за приемственост между различните групи, класове и степени.

4.        Развиване ефективността на връзката учител-родител.

5.        Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.

6.        Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.

7.        Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.         

Действия:

1.        Развиване на достъпа до новите информационни технологии.

2.        Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение по избираеми и факултативни учебни часове.

3.        Диференцирана работа с учениците със специални образователни интереси.

4.        Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.

5.    Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен   и комуникационен достъп в училището.

6.   За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

Приоритетно направление V.

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището    

Цели: 

1.   Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата и младежите.

2.   Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.

3.   Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.

4.   Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.    

Действия: 

1.   Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-pro.

2.   Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.

3.   Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството, с председател главен учител.

4.   Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.

5.   Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

6.  Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма.

7.  Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).

8.   Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.

9.   Адекватно здравно обслужване в училището.

10.  Осигуряване на условия за ученическо хранене.

11.  Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.

12.  Превенция на насилието и агресията сред учениците.

13.      Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни изделия.

14.     Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.

15.      Реализиране на Програма за здравно образование и за екологично образование и екологосъобразно поведение.

16.      Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.

17.      Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.

18.      Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.

19. Адекватно обучение за тероризъм и коррупция.

Приоритетно направление VI.

Взаимодействие с родителската общност         

ЦEЛИ 

1.        Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.

2.        Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с ЗПУО.

3.        Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.

4.        Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.

5.        Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.

6.        Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.   

ДЕЙСТВИЯ 

1.  Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.

2.  Повишаване на уменията за работа с родители.

3.  Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.

4.  Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.

5.  Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.

6.  Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.

7.  Планиране на съвместни дейности с родителите.

8.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация на родител/настойник:

за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

ü  за спазването на училищната дисциплина;

ü  уменията на децата за общуване с учениците и учителите;

ü  интегрирането им в училищната среда;

ü  за посещаемостта на учебните часове от учениците;

ü  за отсъствията на ученика от учебни часове,

ü  когато започне процедура за налагане на наказание;

ü  консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

9. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:

ü  да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

ü  да участват в родителските срещи;

ü  да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

ü  да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;

ü  да участват в училищното настоятелство;

ü  да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист;

ü  да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

ü  да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

ü  намиране на нови форми за общуване;

ü  правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;

ü  присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.

Приоритетно направление VII.

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

ЦЕЛИ 

1.  Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.

2.  Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за работа с децата.

3.  Развиване форми на ученическо самоуправление.

4.  Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.

5.  Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

ДЕЙСТВИЯ

1.     Развиване дейността и заниманията със спорт и изкуства.

2.     Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

-      състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;

-      отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

-      подчертаване на националната и училищна символика – знаме, химн, емблема, униформа, лого и т.н.

-      творческа “продукция”-   участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.

3.   Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.

4.   Оптимизиране работата на ученическия училищен съвет.

5.   Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.

6.   Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата  пред родителите.

7.   Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.

8.   Осъществяване на активно взаимодействие с ЦДГ «Яна Лъскова», гр. Карнобат  - като форма за сътрудничество, развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.

9.  Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.    

Приоритетно направление VIII.

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището      

ЦЕЛИ 

1.     Създаване  на условия за активна образователно - възпитателна дейност с учениците.

2.     Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.

3.     Естетизация на околната среда.

4.      Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, подобряване на учебната материална база.     

ДЕЙСТВИЯ

А. Подобрения във външната среда:

1.  Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.

2.  Построяване на физкултурен салон и обособяване на училището със затворен вътрешен двор.

3.  Оформяне на училищния  двор.

4.  Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове  по физическо възпитание и спорт.

5.  Ремонт и поддръжка на оградата.

6.  Поддръжка на местата за почивка. 

7.  Изграждане на втори етаж от училищната сграда.

Б. Подобрения във вътрешната среда:

1.  Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета, библиотека, медицински кабинет.

2.  Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.

3.  Подобряване работата за поддържане нивото на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.  

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

Влияние на технологиите

Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето, улесняват     обучението и развитието на преподавателите и ефективността на  училищната администрацията. Развитието и съчетаването  на традиционните  добри преподавателски практики с използването на технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието. 

1.  Участие в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

2.  Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.

3.  Обновяване на скоростите на интернет свързаност.

4.  Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.

5.  Активно участие в електронната свързаност на българските училища.

6.  Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

7.  Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

8.  Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.

9. Постоянно поддържане на компютърната зала в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на

технологии в учебния процес. / База за разработване на проекти от учениците/.

10. Въвеждане   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището   (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети - музика, изобразително изкуство, кабинет по природни науки и чужди езици).   

Приоритетно направление IX.

Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 

Образователната концепция "Учене през целия живот" (или непрекъснато образование) открива  възможности пред конкретния човек за динамичен и смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи.Ученето през целия живот спомага за поддържане на висока конкурентоспособност.  Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че системите за образование и обучение трябва да се приспособят към индивидуалните потребности и търсения.     

ЦЕЛИ

1.     Въвеждане на нови форми на обучение.

2.     Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.

3.     Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.    

ДЕЙСТВИЯ

1.  Развитие на ефективни партньорства, за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.

2. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.

3. Даване възможност на  ученици да се обучават в комбинирана форма на обучение.

4.  Насърчаване на подготовката и квалификацията на учителите.

5.  Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН: "Квалификация на педагогическите специалисти", «Твоят час», и т.н.

6. Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.

7.Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.

8. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики. 9.  Развитие на електронните умения на учители и администрация.

Приоритетно направление Х.

Участие в национални програми и проекти:      

ЦЕЛИ 

1.  Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.

2.  Развитие на конкурентно-способността на училището.     

ДЕЙСТВИЯ 

Участие в национаните програми:

 1. „Квалификация", чрез която осъществяваме конкретни действия за подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.

       2.  „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище", чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес.

       3.  „Енергоефективно саниране на училищни сгради»

       4.  „Модернизация на материалната база в училище",

       5.  „Училището - територия на учениците»

       6. „Диференцирано заплащане»

       7. „С грижа за всеки ученик"

       8.  Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   без  разлика  по  отношение  на  етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   оперативни   направления:

 • "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в училището”
 • "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас

       9.  „Модернизация на материалната база в училище"

      10. «Твоят час»

11. «Подкрепа на целодневното обучение»

12. «Осигуряване на съвременна образователна среда»

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ

Въвеждането на делегиран бюджет, като нов модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище. Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През четири годишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. 

Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата. Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.

С въвеждане на целодневно обучение за учениците от І до VІІ клас ще можем да разчитаме на дофинансиране за увеличения брой учители, съобразно броят им за съответната учебна година.

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за: 

ü  учебници и учебни помагала;

ü  здравни кабинети;

ü  капиталови разходи;

ü  спорт;

ü  добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;

ü  добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;

ü  средствата по национални програми за развитие на образованието;

ü  всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация") са включени в единните разходни стандарти.

От 2008 година разчитаме и на приход на училището по програми. Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти. Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.

Нашите усилия ще бъдат насочени към:

 • Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
 • Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз. Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постиганена целите като цяло.
 • Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата дейност на училището.
 • Ефективно използване на ресурсите на бюджета.
 • Ежегоден анализ на разходите и съпоставянето им с изминали периоди по обемни показатели.
 • Осигуряване на финансови средства за участниците в провежданите олимпиади и конкурси.
 • Материално и морално стимулиране на педагозите с високи постижения в работата с надарени деца.
 • Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения.
 • Изграждане на система за пълна прозрачност на реализираните финансови спонсорства, осъществявана от комисия със заповед на директора.
 • Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.  
 • Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4 -годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.

Анализ и оценка на резултатите от дейностите по осъществяване на тази стратегия се извършват ежегодно. Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2019/2020 г. Актуализира се в случай на значими промени в организацията на работата на училището или на нормативните актове за средното образование.

Със стратегията са запознати всички членове на колектива, ученици и родители. Осъществява се в изпълнение на чл. 150 от ЗПУО.

Стратегията на  е приета с решение на Педагогическия съвет № 9/09.09.2016 г. и утвърдена със Заповед № 964/09.09.2016 г. на директора.

Стратегията за развитие е отворена и периодично ще се проверява и  коригира съдържателно при настъпили промени във външната и вътрешната среда.