Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИАНА ЖЕЛЕВА

ДИРЕКТОР

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

Програмата е приета от Педагогическия съвет

 

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от Основно училище „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
 • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
 • Закон за защита от дискриминация;
 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в Основно училище „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

Уязвими групи в училище са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежанци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

II. ЦЕЛИ

ІІ.А. Общи цели на програмата:

 1. Да се развиват у учениците чувствата на емпатия, съпричастност и екипност. Акцент в часовете е развитието на креативни, творчески умения и умения за представяне на идеи. Тези умения се формират от ранна детска възраст и са конкурентно предимство на всеки човек, който гради личния си успех.
 2. Учениците да осъзнаят силните си страни, да придобият увереност и самочувствие да преодоляват трудности и да изградят общочовешки ценности. Програмата възпитава във финансова грамотност и развива комуникативни умения.
 3. Да се развиват следните умения:
 • Лични умения за ефективност - /самоконтрол, самоувереност, организация на времето, планиране на кариерата/;
 • Умения за взаимоотношения и обслужване - /междуличностно разбирателство сътрудничество с другите, комуникация/;
 • Умения за въздействие и влияние - /организационна осъзнатост/;
 • Умения за постижения - /ориентация към постижения, качество, точност, ефикасност, отговорност към поставени задачи, инициативност, креативност/;

ІІ.Б. Специфични цели на програмата:

 1. Дейността на всеки клуб, занимания по интереси и СИП формира специфични качества у учениците съобразно тематичната насоченост на подготовката в тях.
 2. Училището развива богата извънкласна дейност, което го популяризира, увеличава неговата значимост в обществения живот на града.
 3. Участие на ученици от училището в училищни, общински и национални празници, събития, конкурси.
 4. Извънкласните дейности подпомагат постигането на една от най-важните цели на училищното ръководство, а именно привличане и задържане на учениците в училище и намаляване дела на преждевременно отпадащите от образователната система.
 5. Реализацията на национални, европейски и оперативни програми и проекти развива детските дарби и таланти, спомага за тяхната социализация, като в групите с приоритет се включват ученици със СОП.

ІІІ. Подкрепа За личностно развитие

Училището е втората по важност среда за развитие на децата след семейството. Неговата основна функция не е само образователна. Основен приоритет във възпитанието на учениците в училище е тяхното лично развитие и социализация. Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

За организиране на покрепата на личностното развитие в Основно училище „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат, за координатор е определена г-жа Валентина Марева – учител, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование.

2.1 Обща подкрепа

Общата подкрепа в Основно училище „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат, се осъществява от екип, ръководен от координатора, включващ ресурсен учител, класен ръководител, учител ЦОУД, психолог, логопед, педагогически съветник. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси.

Общата подкрепа за личностно развитие в училището гарантира участие и изява на всички деца в групата за задължително предучилищно образование и на всички ученици в класната стая и може да включва:

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2. кариерно ориентиране на учениците;

3. занимания по интереси;

4. библиотечно-информационно обслужване;

5. грижа за здравето въз основа на информация от родителя/представителя на детето/ лицето, което полага грижи за детето, за здравословното състояние на детето и за проведени медицински изследвания и консултации;

6. организиране и провеждане на спортни дейности чрез  различни видове спорт;

7. поощряване с морални и материални награди;

8. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

9. превенция на обучителните затруднения, логопедична работа.

Заниманията по интереси могат да се организират от Основно училище „Петко Рачев Славейков” или от училища, читалище, ОДК или други. Кариерното ориентиране, провеждано от класен ръководител, педагогически съветник или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

В Основно училище „Петко Рачев Славейков” функционира училищна библиотека, ръководена от Николай Михайлов - определен за целта служител, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата подкрепа на децата и учениците. Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната от училището обща подкрепа.

Общата подкрепа за личностно развитие включва:

 1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
 2. образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности и участие в проекти, програми, форуми и в други изяви на общинско, областно, национално и международно равнище;
 3. учебни предмети, модули и дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от децата и учениците.

Дейностите може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за приобщаващото образование.

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от Основно училище „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование.

Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи:

 • деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година;
 • деца с хронични заболявания;
 • деца в риск;

Допълнителната подкрепа включва:

 1. работа с дете или ученик по конкретен случай
 2. психо-социална рехабилитация
 3. рехабилитация на слуха
 4. зрителна рехабилитация
 5. рехабилитация на комуникативни нарушения
 6. осигуряване на достъпна архитектурна среда
 7. специализирани средства
 8. ресурсно подпомагане

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите. Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, координаторът при Основно училище „Петко Рачев Славейков”, гр. Карнобат, уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето, с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постянен

учител, класен ръководител, ресурсен учител, логопед

 

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководители, учители ЦОУД

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 01.10.

директор

 

Създаване на подходящи условия в училище и достъпна среда за ефективен образователен процес и адекватна подкрепа на всеки ученик

до 15. IX.

 

заместник- директор,

 

 

Награждаване на ученици

текущ

директор

при и по определен повод за поощрение

Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност

постоянен

 

завеждащ библиотека

да се направи по повод Деня на книгата, Седмица на четенето.

Представяне на занимания по интереси в училището

15.09

учители в ЦОУД

ЗДУД

 

Представяте на заниманията по интереси на общин-ски и училищни празници,  ЦОП, читалище и др.

15.10

представители на центровете

при проявен интерес от страна на центровете

Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от 4 до 7

01.12,

01.05

класен ръководител, кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководители, учители, логопед, ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП

целогодишно

ресурсен учител и екип

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации

целогодишно

логопед

 

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации

целогодищно

педагогически съветник/психолог

 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

целогодишно

директор, гл. учител  учители, психолог

 

Организиране и провеждане на“Училище за родители“

01.03.

директор, екип

при желание от родителите

Развитие на умения за ползване на пари и елементарна финансова култура.

целогодишно в часа на класа

кл. ръководител

 

Развитие на първоначални умения за социално предприемачество

целогодишно

преподаватели

 

Клубна дейност по проекти

целогодишно

учители

 

Развиване на детските дарби и таланти

целогодишно в занимания по интереси

учители ЦОУД

По утвърден график

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади

целогодишно,

учители

 

Стимулиране участието на деца и учениците от различни етнически групи в състезания и олимпиади

целогодишно,

учители

 

Обучение на педагогически специалисти за темите от час на класа.

по график, заложен в план за квалификация

директор, председатели на МО

 

 

Развиване на детските дарби и таланти в часовете за занимания по интереси в ЦОУД. Осъществява се от 15,00 часа в часовете за Занимания по интереси в ГЦОУД. Учениците се разпределят в мобилни групи по випуски  и провеждат своите занимания в интервала от 15,00ч. до 17,00ч.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и училищна общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.