Годишен план

 

  УТВЪРЖДАВАМ:

  ДИАНА ЖЕЛЕВА

  ДИРЕКТОР                                                              

 

Г О Д И Ш Е Н      П Л А Н     НА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

ПРЕЗ 2016/2017 ГОДИНА

 

ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ №9  ОТ 09.09.2016 ГОДИНА

 

      І. РАЗДЕЛ: АНАЛИЗ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2015/2016 ГОДИНА.

През учебната 2015/2016 година в  Основно училище „Петко Рачев Славейков”   се обучаваха 49 деца в подготвителните групи, 139 в начална образователна степен и 120 ученика в прогимназиална образователна степен. От тях 6 ученици са със специални образователни потребности

За начална училищна степен успехът в края на годината е 4.29, а за прогимназиална степен 3,91. Учебната година приключи с общ успех 3,99.

ОУ „Петко Рачев Славейков” постигна планираните цели, като състоянието му се характеризира със следното:

А. Силни страни:

      1. Постоянни търсения за усъвършенстване на учебния процес, като се използват форми и методи на обучение, ориентирани към дейността на ученика, към неговата индивидуалност, природно-социалната му културна цялост и свързани с неговите перспективи за развитие и към личностните му проблеми.

     2. За добрата ефективност на обучение в училището е оборудван компютърен кабинет, където се провеждат часове по всички предмети.

     3. Усъвършенстване системата за проверка и оценка на уменията и знанията с оглед възпитателният и развиващ ефект върху учениковата личност и достигане на ДОС.

      4. Постоянни търсения на нови методи и подходи от педагогическия колектив за прибиране и задържане на учениците, подлежащи на задължително обучение.

      5. Използване на разнообразни форми за извънкласна дейност за организиране на съдържателен, вътрешно училищен живот, за усъвършенстване на гражданско образование и възпитание.

      6. Много добра приемственост между групата от ПГ и І-те класове, спомогна за добрата подготовка на децата за училище.

      7. Усъвършенстване системата за контакти с родителската общественост, което е предпоставка за ефективност в учебно-образователната работа в училище.

       8. Целодневно обучение за всички ученици от І до VІ клас, чиито родители са подали заявления.

       9. С активното участие на всички учители в разработването и реализирането на различни проекти, училището усвоява допълнителен финансов ресурс.

10.  Квалификационната дейност в ОУ „Петко Рачев Славейков“, е неразделна част от образователно-възпитателния процес. Години наред учителската колегия успешно осъществява своята квалификация в съответствие с европейските стандарти за образование.

       11.  Системно поддържане на интернет сайт на училището, което е стъпка в посока към развитие на информационните технологии и практическото им прилагане за издигане репутацията на ОУ „Петко Рачев Славейков”.

        12. Осигуряване на ресурсен учител и логопед за подпомагане на деца със специални образователни потребности.

 

Б. Слаби страни

      1. Все още има обучаеми, които нередовно посещават или отпадат от училище. Причините са от социално-битов характер:

      - слаба мотивация за обучение у ученици и родители;

      - недостатъчна материална обезпеченост на част от учениците от различен етнически произход;

      - отсъствия на част от семействата и децата от града и дори от страната във връзка със сезонна работа;

      - лоша социокултурна среда в определени семейства;

      2. Характерно за учениците е крайно недостатъчен езиков контакт и езикова практика на български език. Учителите трябва да обърнат сериозно внимание на четивната техника. Да се търсят пътища за преодоляване на механичното запаметяване и репродуциране на знанията, без осмисляне.

      3. Закъсненията за учебни часове са обичайна практика за нашите ученици. Учители и възпитатели трябва да имат единни и системни изисквания по отношение реда и дисциплината в училище, както и изграждане мотивация за учене.

 Училището разполага с високо квалифициран и организационно силен педагогически екип, който е в състояние да решава училищни проблеми от всякакво естество.

 

      ІІ. РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.

      1. Мисия на ОУ „ Петко Рачев Славейков” – гр.Карнобат.

      Да осигури овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание. Да създаде условия за формиране на общочовешки и национални ценности, като изгради свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

      2. Визия на училището:

      Изграждане на собствен облик, което ще формира висок престиж, високо качество на образованието и по-нататъшно обучение, развитие и просперитет на личността.

      3. Цели на училището:

      3.1. Създаване на комфортна образователна среда, която да осигурява правото на всяко дете за развитие и възпитание.

      3.2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа с цел развиване на интелектуалните възможности на учениците.

      3.3. Организиране на учебно-възпитателния процес при спазване на Държавните образователни стандарти.

      3.4.  Защита правата на детето.

      3.5.  Повишаване квалификацията на учителите.

      4. Стратегии в дейността на училището:

      4.1. За оцеляване и  интензивно развитие.

      4.2. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

      4.3. Уважение и зачитане на интересите на ученика.

      4.4. Издигане качеството на общообразователна подготовка.

       4.5. Мерки и дейности за намаляване на преждевременно напусналите образователната система.

      4.6. Разнообразна извънкласна дейност.

      4.7. Активиране на формите за усъвършенстване взаимодействието на училището с родителската общественост.

 4.8. Обогатяване на материалната база.

      5. Приоритети в дейността на училището:

      5.1. Издигане равнището на родноезиковата подготовка, като се набляга на доброто владеене на българския книжовен език.

      5.2. Търсене на нови методи и подходи за прибиране и задържане на учениците /превантивна работа с ранното напускане на учениците от училище/.

      5.3. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

      5.4. Издигане качеството на обучение по всеки предмет.

      5.5. Актуализиране и осъвременяване на обучението чрез самоусъвършен-стване и повишаване квалификацията на учителите.

      5.6. Съвместна дейност с външни организации.

      5.7. Работа за формиране на навици у учениците за опазване на училищната собственост.

      5.8. Интегриране на деца от ромски произход в общообразователната система и прилагане на подходящи методи за обучение.

     5.9. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

      ІІІ. РАЗДЕЛ: ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

      А. ДЕЙНОСТИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ОТГОВАРЯЩИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

      1. Издирване и записване на всички ученици от района на училището, подлежащи на задължително обучение.

      1.1. Формиране група в ПГ с деца, родени 2010 год.

                                                 Срок: до 04.09.2016 г.

                                                 Отг.: учителя на ПГ

      1.2. Записване на всички деца от района, подлежащи на обучение в І-ви и V-ти клас.

                                                 Срок: 04.09.2016 г.

                                                 Отг.: КР

      1.3. Изготвяне на списък на учениците от ІІ – VІІІ клас, застрашени от отпадане от училище. В зависимост от причините, които водят до непосещаемост на учебните занятия, предприемане на съответните мерки - разговори с родители, търсене съдействие от общинските власти и др.

                                                 Срок: 12.09.2016 г.

                                                 Отг.: КР и Директора

      2. Осигуряване и предоставяне на учителите на необходимата информация за промени в учебното съдържание, необходимите указания, книги на учителя и други материали за организиране на УВР по предмети.

                                                 Срок: 11.09.2016 г.

                                                 Отг.: Директора    

      3. С цел оптимална организираност на системата на УВР да се изготвят и утвърдят следните планове, графици, разписания и др.

      3.1. Годишни планове за УВР по всички дисциплини, като се конкретизират целите и задачите в зависимост от степента на развитие на интелектуалните възможности, като се разграничи ядрото на учебното съдържание, различните му равнища и се определят видовете уроци и се предвидят извънкласни дейности.

                                                 Срок: 25.09.2016 г.

                                                 Отг.: учители, Директора

      3.2. Планове за възпитателната дейност на КР.

                                                 Срок: 18.09.2016 г.

                                                 Отг.: КР

      3.3. План за УВР на учители ЦОУД.

                                                 Срок: 18.09.2016 г.

                                                 Отг.: учители ЦОУД

      3.4. Календарен план за училищните дейности.

                                                 Срок: 09.09.2016 г.

                                                 Отг.:  М. Григорова

      3.5. Спортен календар

Срок: 10.09.2016 г.

                                               Отг.Учителите по ФВС                   

      3.6. График за дежурството в училище

                                                 Срок: 16.09.2016 г.

                                                 Отг.:  Гл. учител

      3.7. График за консултации с изоставащи ученици.

                                                 Срок: 16.09.2016 г.

                                                 Отг.:  Гл. учител

      3.8. График за заниманията на групите по ЗИП и модулите по ФВС.

                                                 Срок: 16.09.2016 г.

                                                 Отг.: Гл. учител

      3.9. Седмично разписание.

                                               Срок:12.09.2016.г.                 

                                               Отг.: В. Петрова, Св.Начева и В. Ганева  

      3.10. План за работата КБППМН

                                                 Срок: 10.09.2016 г.

                                                 Отг.: Комисия            

      3.11. График за часовете по Безопасност на движението по пътищата

                                                 Срок: 16.09.2016 г.                                                 

                                                 Отг.: Председателя на комисията

      3.12. Изготвяне списък на деца с проблеми в развитието /СОП/ и изпращане на диагностична комисия.

                                                 Срок: 08.09.2016 г.

                                                 Отг.: Кл. ръководители

4.Дейности:                                                                                                                                                                                                                                                                             4.1.Проверка на входното равнище на знанията и уменията на учениците по всички предмети, анализиране на резултатите и предприемане на мерки за тяхното подобряване.

      4.2. В урочната и в извънурочната дейност да се постави акцента върху:

      -  основни идеи, принципи, закономерности;

      -  методи на познание и саморазвитие;

      - разнообразие на методите на обучение и възпитание, за проверка и оценка на знанията и уменията;

      -  решаване на проблеми с практико-приложен характер;

      -  възпитателни моменти;

      - следене негативните прояви у учениците и своевременното им отстраняване;

      - активно използване на наличните нагледни средства за визуално стимулиране вниманието на учениците;

      4.3. В плановете на класните ръководители да се акцентува върху:

      -  оптималното използване на индивидуалните възможности на учениците за изява в мероприятията на училището;

      -  приобщаване на учениците към общоучилищния живот;

      -  обучението по безопасност на движението по пътищата;

      -  гражданско, здравно, екологично и  интеркултурно образование;

      - мероприятия за подобряване на дисциплината и хигиената в класните стаи;

      -  екскурзионна дейност с познавателна цел;

      -  спортно-туристическа дейност;

      4.4. В работата по гражданско образование и възпитание да бъдат поставени следните акценти:

      -  правата на децата;

      -  патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие;

      -  здравно образование;

      -  превенция на зависимостите /наркомании, алкохол, тютюнопушене/;

      -  сексуално образование и превенция на СПИН;

      -  умение за решаване на конфликти и водене на спор;

      -  икономическа култура;

      -  кариерно ориентиране;

      -  екологично образование и възпитание;

       -   превенция срещу настъплението на секти и нови религиозни движения;

      -  противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;

      - превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха

      -  действия при природни бедствия и аварии;

      4.5. За подобряване на езиковата култура на обучаемите да се акцентува на следното:

      -  в часовете да се акцентира върху най-често допусканите правописни грешки;

      -  всички учители да работят за чистотата на българския език;

      -  при проверка на ученическите тетрадки, независимо от предмета да се поправят допуснатите правописни грешки;

      - три пъти в годината да се проверява от училищното  ръководство работата на всеки преподавател по поддържането на документацията на учениците по съответните предмети;

      5. Възпитание в дисциплинираност и гражданско поведение чрез цялостната учебна и извънурочна дейност.

                                                 Срок: постоянен

                                                 Отг.: педагогическия персонал

      6. Усъвършенстване взаимодействието между МО за установяване на единни педагогически изисквания -  чрез разговори, дискусии, анализи и решения на ПС.

                                                 Срок: м.Х, м.ІІ, м.V

                                                 Отг.: Директора и председатели на МО

      7. План на ученическите съвети за учебната 2016/2017 г.

                                                 Срок: 09.09.2015 г.

                                                 Отг.: КР и В. Петрова

      8. За възпитаване на национални и общочовешки добродетели, за изграждане на богата обща култура да се:         

       -    честват по подходящ начин всички национални и училищни празници; 

      - използват задължително националните символи – химн, герб, национален флаг, флаг на ЕС и др.;                                           

       - организират посещения на театрални постановки, кинопрожекции, куклени спектакли, концертни, изложби и др.

                                                 Срок: постоянен

                                                 Отг.: Директора, Св. Начева и В. Петрова

      9. Разгръщане на спортно-туристическа дейност чрез ежемесечно провеждане на излети, състезания, турнири.

                                                 Отг.: учителите по физическо възпитание и спорт

      10. Обсъждане на сбирки на МО и на заседанията на ПС - проблеми на възпитателната работа.

                                                 Срок: м.ХІІ и м.ІV

                                                 Отг.: председатели на МО и Директора

      11. Проучване интересите на учениците и техните мнения за проведени прояви с оглед организиране свободното им време.

                                                 Срок: постоянен

                                                 Отг.: Директора

      12. За стимулиране творческата активност на учениците да се организират ученически изложби, ученически конкурси, участие в извънучилищни изяви и други дейности.

                                                 Срок: постоянен

                                                 Отг.: Директора и учителите по ИИ и ДТИ

      13. Стимулиране на изявени ученици чрез осигуряване възможности за участие в местни предавания на информационния център.

                                                 Срок: постоянен

                                                 Отг.: Директора и учителите по БЕЛ
      14. На заседание на ПС -  обсъждане на проблеми на здравното и физическото възпитание, резултатите от работата на училищната библиотека и предприемане на мерки за подобряване работата в това отношение.

                                                 Срок: м. ІІ и м.ІV

                                                 Отг.: Директора

      15. Обучение по гражданска отбрана чрез помощта на специалисти.

                                                 Срок: постоянен

                                                 Отг.: Директора

      16. Целенасочена дейност на групата по условията на труд.

                                                 Срок: постоянен

                                                 Отг.: Директора

      17. Интегриране на деца от ромски произход в общообразователната система, прилагане на подходящи обучителни методи, както и интензивно обучение и участие на родителите.

                                               Срок: постоянен

                                               Отг.: Директора

       18. Осъществяване на обща подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, съответстващо на ДОС за приобщаващо образование.

                                               Срок: до 15.09.15г.

                                               Отг.: Стефка Динкова, учители

 

 Б. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

      1.Създаване на обществен съвет от 5 члена, като орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението.

      2. Изграждане на родителски актив в паралелките чрез:

      - провеждане на родителски срещи;

      - участие на родителите в празници, тържества и др.;

      - участието им в поддръжка на класните стаи;

      3. Взаимодействието с родителите да е насочено към усъвършенстване на единните усилия за възпитание и обучение на учениците.

      - да се пишат благодарствени писма;

      - ежемесечни известия, за отсъствията на децата от училище;

      4. Приемане от КР на план-програма за повишаване на педагогическата култура на родителите и приобщаване на родителската общност към вътрешно-училищния живот.

      5. Установяване взаимовръзки с училище от страната, с ученици от същия малцинствен състав за взаимно проучване, анализиране и решаване на проблемите в работата с учениците от етническите общности.

      6. Установяване на връзки с предприятия, стопански организации и фирми, отворени към проблемите на образованието с оглед подпомагане финансовото стабилизиране на училището.

      7. Да се продължи търсенето на възможности за влизане във връзки с неправителствени организации на местно и национално ниво с цел участие в разработването и реализирането на проекти и програми, свързани с образованието на ученици от различен етнически произход.

      8. Взаимодействие с ромски и турски организации в страната с цел подпомагане на децата от социално слаби семейства.

      9. Да се осъществи взаимовръзка с Дирекция „Образование, култура, спорт и младежки дейности” при Община Карнобат, с ръководството на Общинския съвет и да се изгражда в тях положително отношение и готовност за задоволяване нуждите на училището и социално-битовото развитие на квартала.

      10. Сътрудничество с читалището и музея по програми, разработени от съвместни екипи, целящи възпитание и обучение на учениците.

      11. Активно участие на Училищното настоятелство във вътрешно-училищния живот, материално и морално стимулиране на изявени ученици.

      12. Повишаване на здравната култура чрез здравно образование на децата и техните родители.

 

     В. ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

      М. СЕПТЕМВРИ

·        Заседание с информационно-разпоредителна функция.

Дневен ред:                                                                             

1.        Избор на Председатели на МО

2.   Приемане на училищна програма за целодневна организация на обучението.

3.   Запознаване с План за контролната дейност за учебната 2016/2017 година.

4.   Приемане Мерки за повишаване качеството на образованието.

5.   Решение за намаляване почивките в дневния режим на училището.

6.   Решение за смяна на графика на дневния режим.

7.   Решение за форми на обучение и разпределение на учениците в класни стаи.

8.   Приемане Училищен учебен план.

9.   Решение за осъществяване на плавен преход в учебните предмети в VІІ клас.

10.   Избор на училищна комисия УКБППМН.

11.   Избор на училищна комисия БДП.

12.   Избор на училищна комисия за работа с УС.

13.   Избор на неучебен ден за празник на училището.                               

                                                            Отг: Директора, комисии

 

·        Заседание с информационно-разпоредителна функция.

Дневен ред:                                                                             

1.      Приемане Годишния комплексен план на училището

Ø  Календарен план на дейности

Ø  План на ПС

2.     Приемане на Правилника за дейността на училището.

3.     Приемане на План за квалификационната дейност.

4.     Запознаване със Списък-Образец №1.

5.     Приемане Стратегия на училището

6.     Приемане план за работата на МО.

7.     Приемане план за работата на комисия БППМН.

8.   Приемане Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

9.      Приемане План на училищна комисия за БДП.

10.  Приемане план за работата на комисия за работа с Ученическия съвет.

11.  Приемане Годишен план за работата на Завеждащ здравен кабинет.

12. Избор на Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз.

                                                          Отг: Директора, комисии        

·        Заседание с информационно-разпоредителна функция.

Дневен ред:                                                                             

1.     Приемане правилника за дейността на училището.

Отг: комисия

2.     Приемане на видовете модули за допълнителния час по ФВС за ІІ – ІV клас, VІ – VІІІ клас и спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за І и V клас.

Отг: Директора

3.     Приемане на индивидуалните програми за обучение и развитие на учениците със СОП.

                                                 Отг: Стефка Динкова

4.     Приемане  на качествени показатели за оценяването  в І клас.

Отг.: МО

6.     Избор на ръководители на ИИД по проект „Твоят час”

                                                 Отг: Директора

 

      М. ОКТОМВРИ

·        Заседание с информационно-разпоредителна функция.

   Дневен ред:

1.     Екип в състав главен учител,  класен  ръководител и учител ЦОУД  изготвят обоснован доклад за ученици, застрашени от отпадане за които училището  да осигури  специализирана педагогическа подкрепа.

Отг.: Комисия

2.     Приемане  на Етичен кодекс на общността.

Отг.: Комисия

3.     Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета ІІІ тримесечие.

                            Отг: Отг. счетоводител

5.Обсъждане  входното ниво на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на  съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

                                                 Отг: Гл. учител

         6. Избор на комисия за разработване програма за превенция на ранното напускане на училище.

                                            Отг: Директора

7. Решение за начина на провеждане Празника на училището.

                                                 Отг: Директора

 

      М. ДЕКЕМВРИ

·        Заседание с информационна и аналитико-оценъчна функция.

Дневен ред:

1.     Приемане на план за противодействие на тормоза във връзка с установените и анализирани резултати от анкетирането на класовете и конкретни  дейности със срокове и отговорници  на ниво клас, училище, общност.

       Отг.: координационен съвет

2.     Приемане система от символи и ритуали в училището.

                                                 Отг: Гл. учител, председатели МО

3.     Приемане на  програма за превенция на ранното напускане на училище.

                                                 Отг: комисия                       

4.     Диференцирано заплащане на учителите избор на комисия  и критерии за 2017/2018г.

                                     Отг: Директора

5.     Обсъждане и приемане докладни от класни ръководители.

                                             Отг: Директора

 

            М. ЯНУАРИ

•        Заседание с аналитико-оценъчна функция.

 Дневен ред:

1.     Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета ІV тримесечие.

       Отг.: отг. счетоводител

         2.  Избор на учебници и учебни помагала за 2017/2018 учебна година.

                                             Отг.: учителите

      3. Обсъждане и приемане докладни от класни ръководители.

                                             Отг: Директора

 

М. ФЕВРУАРИ

·        Заседание с аналитико-оценъчна функция.

 Дневен ред:

      1. Анализ   на усвоените  компетентности от учениците през І срок и предлагане на  съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

                                                 Отг: гл. учител, учители

   2. Запознаване с бюджета на училището.

                                             Отг.: Директор

       3. Определяне готовността и желанието на колектива да участва с проекти по национални и европейски програми.

                                                 Отг: Директора

 

      М. АПРИЛ

·        Заседание с информационна и аналитико-оценъчна функция.

  Дневен ред:

       1. Обсъждане  нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на  съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати по НВО;

                                                 Отг: МО

       2.         Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета І тримесечие.

                                             Отг.: отг. счетоводител      

3. Физическата дееспособност на учениците и развитието и в часовете по задължителна подготовка и допълнителния час по ФВС за ІІ – ІV клас, VІ – VІІІ клас и спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за І и V клас

                                                 Отг: учители по ФВС

4.Обсъждане и приемане докладни от класни ръководители.

                                             Отг: Директора

 

      М. МАЙ

·        Заседание с аналитико-оценъчна функция.

  Дневен ред:

      1. Отчет на КБППМН, резултати от взетите мерки за задържане на застрашените от отпадане и проявените ученици.

                                                 Отг: председател

      2. Отчет на работата на МО – проблеми и резултати.

                                                 Отг: председателите на МО

      3. Здравословно състояние на учениците и мерки за подобряването му.

                                                 Отг: ЗЗК

      4. Отчет за резултатите от работата на училищната библиотека и набелязани мерки за подобряване на работата.

                                                 Отг: библиотекаря

      5.Приемане на решение за награждаване на ученици за отличен успех и спазване на училищните правилници.

                                            Отг.: МО

 

      М. ЮНИ

·        Заседание с аналитико-оценъчна и организационно-разпоредителна функция.

      Дневен ред:

1.     Анализ на учебно-възпитателната работа през 2016/2017 г.

                                      Отг: Директора , гл. учител

2.     Приемане  отчета за годината  за изпълнение плана за действие към стратегията за развитие на  училището и мерки за повишаване на качеството на образованието.

            Отг: гл. учител

3.     Запознаване на Педагогическия съвет  с доклада от самооценяването на училищната институция.

Отг: комисия

4.     Отчет за извършената работа от плана за превенция на училищния тормоз.

Отг: комисия

5.     Приемане на училищния учебен план за 2017/2018г.

Отг: Директора

6.     Приемане на решение за целодневна организация на учебния ден в съответствие с подадените и заявления на учениците.

Отг: Директора

7.     Приемане на план за работата на училището през лятото.

                                                 Отг: Директора

8.     Избор на работни групи за планиране дейността на училището през следващата учебна година.

                                                 Отг: Директора

      9. Запознаване с примерен Списък-Образец № 1 за учебната 2017/2018 г.

                                                 Отг: Директора