Годишен план

 

  УТВЪРЖДАВАМ:

  ДИАНА ЖЕЛЕВА

  ДИРЕКТОР                                                              

 

Г О Д И Ш Е Н      П Л А Н     НА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”

ПРЕЗ 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ    10 ОТ  14.09.2018 ГОДИНА

      І. РАЗДЕЛ: АНАЛИЗ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2017/2018 ГОДИНА.

През учебната 2017/2018 година в  Основно училище „Петко Рачев Славейков”   се обучаваха 39 деца в подготвителните групи, 102 в начална образователна степен и 106 ученици в прогимназиална образователна степен. От тях 4 ученици са със специални образователни потребности.

За начална училищна степен успехът в края на годината е 4,01, а за прогимназиална степен 3,65. Учебната година приключи с общ успех 3,89. ОУ „Петко Рачев Славейков” постигна планираните цели, като състоянието му се характеризира със следното:

А. Силни страни:

 1. Постоянни търсения за усъвършенстване на учебния процес, като се използват форми и методи на обучение, ориентирани към дейността на ученика, към неговата индивидуалност, природно-социалната му културна цялост и свързани с неговите перспективи за развитие и към личностните му проблеми.
 2. За добрата ефективност на обучение в училището е оборудван компютърен кабинет, където се провеждат часове по всички предмети.
 3. Усъвършенстване системата за проверка и оценка на уменията и знанията с оглед възпитателният и развиващ ефект върху  личността на ученика и достигане на ДОС.
 4. Постоянни търсения на нови методи и подходи от педагогическия колектив за прибиране и задържане на учениците, подлежащи на задължително обучение.
 5. Използване на разнообразни форми за извънкласна дейност за организиране на съдържателен, вътрешно училищен живот, за усъвършенстване на гражданско образование и възпитание.
 6. Много добра приемственост между групата от ПГ и І-те класове, спомогна за добрата подготовка на децата за училище.
 7. Усъвършенстване системата за контакти с родителската общественост, което е предпоставка за ефективност в учебно-образователната работа в училище.
 8. Целодневно обучение за всички ученици от І до VІІ клас, чиито родители са подали заявления.
 9. С активното участие на всички учители в разработването и реализирането на различни проекти,  училището усвоява допълнителен финансов ресурс.
 10. Квалификационната дейност в ОУ „Петко Рачев Славейков“, е неразделна част от образователно-възпитателния процес. Години наред учителската колегия успешно осъществява своята квалификация в съответствие с европейските стандарти за образование.
 11. Системно поддържане на интернет сайт на училището, което е стъпка в посока към развитие на информационните технологии и практическото им прилагане за издигане репутацията на ОУ „Петко Рачев Славейков”.
 12. Осигуряване на ресурсен учител и логопед за подпомагане на деца със специални образователни потребности.

Б. Слаби страни

 1. Все още има обучаеми, които нередовно посещават или отпадат от училище.

Причините са от социално-битов характер:

 1. Слаба мотивация за обучение у ученици и родители;
 2. Недостатъчна материална обезпеченост на част от учениците от различен етнически произход;
 3. Отсъствия на част от семействата и децата от града и дори от страната във връзка със сезонна работа;
 4. Лоша социокултурна среда в определени семейства;
 5. Характерно за учениците е крайно недостатъчен езиков контакт и езикова практика на български език. Учителите трябва да обърнат сериозно внимание на четивната техника. Да се търсят пътища за преодоляване на механичното запаметяване и репродуциране на знанията, без осмисляне.
 6. Закъсненията за учебни часове са обичайна практика за нашите ученици. Учители и възпитатели трябва да имат единни и системни изисквания по отношение реда и дисциплината в училище, както и изграждане мотивация за учене.
 7. Училището разполага с високо квалифициран и организационно силен педагогически екип, който е в състояние да решава училищни проблеми от всякакво естество.

 

      ІІ. РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.

 1. Мисия на ОУ „ Петко Рачев Славейков” – гр.Карнобат.

      Да осигури овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание. Да създаде условия за формиране на общочовешки и национални ценности, като изгради свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

 1. Визия на училището:

      Изграждане на собствен облик, което ще формира висок престиж, високо качество на образованието и по-нататъшно обучение, развитие и просперитет на личността.

 1. Цели на училището:

3.1. Създаване на комфортна образователна среда, която да осигурява правото на всяко дете за развитие и възпитание.

3.2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа с цел развиване на интелектуалните възможности на учениците.

3.3. Организиране на учебно-възпитателния процес при спазване на Държавните образователни стандарти.

3.4. Защита правата на детето.

3.5. Повишаване квалификацията на учителите.

 1. Стратегии в дейността на училището:

4.1. За оцеляване и интензивно развитие.

4.2. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

4.3. Уважение и зачитане на интересите на ученика.

4.4. Издигане качеството на общообразователна подготовка.

4.5. Мерки и дейности за намаляване на преждевременно напусналите образователната система.

4.6. Разнообразна извънкласна дейност.

4.7. Активиране на формите за усъвършенстване взаимодействието на училището с родителската общественост.

4.8. Обогатяване на материалната база.

 1. Приоритети в дейността на училището:

5.1.Издигане равнището на родноезиковата подготовка, като се набляга на доброто владеене на българския книжовен език.

5.2.Търсене на нови методи и подходи за прибиране и задържане на учениците /превантивна работа с ранното напускане на учениците от училище/.

5.3.Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

5.4.Издигане качеството на обучение по всеки предмет.

5.5.Актуализиране и осъвременяване на обучението чрез самоусъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите.

5.6.Съвместна дейност с външни организации.

5.7.Работа за формиране на навици у учениците за опазване на училищната собственост.

5.8.Интегриране на деца от ромски произход в общообразователната система и прилагане на подходящи методи за обучение.

5.9.Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.

 

      ІІІ. РАЗДЕЛ: ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

      А. ДЕЙНОСТИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ОТГОВАРЯЩИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

1.Издирване и записване на всички ученици от района на училището, подлежащи на задължително обучение.

1.1.Формиране група в ПГ с деца, родени 2013 год.

Срок: до 04.09.2018 г.      Отг.: учители на ПГ

1.2.Записване на всички деца от района, подлежащи на обучение в І-ви - VІІ-ми клас.

Срок: 04.09.2018 г.         Отг.: КР

1.3.Изготвяне на списък на учениците от ІІ – VІІ клас, застрашени от отпадане от училище. В зависимост от причините, които водят до непосещаемост на учебните занятия, предприемане на съответните мерки - разговори с родители, търсене съдействие от общинските власти и др.

Срок: 11.09.2018 г.        Отг.: КР и Директора

2.Осигуряване и предоставяне на учителите на необходимата информация за промени в учебното съдържание, необходимите указания, книги на учителя и други материали за организиране на УВР по предмети.

Срок: 11.09.2018 г.         Отг.: Директора и ЗДУД    

3.С цел оптимална организираност на системата на УВР да се изготвят и утвърдят следните планове, графици, разписания и др.

3.1.Годишни планове за УВР по всички дисциплини, като се конкретизират целите и задачите в зависимост от степента на развитие на интелектуалните възможности, като се разграничи ядрото на учебното съдържание, различните му равнища и се определят видовете уроци и се предвидят извънкласни дейности.

Срок: 21.09.2018 г.          Отг.: учители, Директора и ЗДУД

3.2.Планове за възпитателната дейност на КР.

Срок: 14.09.2018 г.        Отг.: КР  и ЗДУД

3.3.Програма за целодневна организация на учебния ден.

Срок: 14.09.2018 г.        Отг.: комисия

3.4.Календарен план за училищните дейности.

Срок: 14.09.2018 г.        Отг.:  Г. Русева, М. Григорова, В. Гочева, Св. Начева

3.5.Спортен календар

Срок: 12.09.2018 г.        Отг.Учителите по ФВС                   

3.6.График за дежурството в училище

Срок: 18.09.2018 г.        Отг.:   Кр. Балимезова, М. Григорова

3.7.График за консултации с изоставащи ученици.

Срок: 18.09.2018 г.        Отг.:   Кр. Балимезова, М. Григорова

3.8.График за заниманията на групите по ЗИП, ИУЧ, спортни дейности и модулите по ФВС.

Срок: 18.09.2018 г.        Отг.:  Гл. учител и учители по предмети

3.9.Седмично разписание.

Срок:12.09.2018.г.             Отг.: комисия  

3.10.Програма  за превенция  на тормоза, насилието и асоциалното поведение

Срок: 14.09.2018 г.        Отг.: Комисия

           3.11. Програма  за превенция  на ранното напускане на училище

            Срок: 14.09.2018 г.         Отг.: Комисия

3.11.График за часовете по Безопасност на движението по пътищата

Срок: 14.09.2018 г.         Отг.: Кр. Балимезова, М. Григорова

3.12.Изготвяне списък на деца с проблеми в развитието /СОП/ и изпращане на диагностична комисия.

Срок: 14.09.2018 г.        Отг.: Кл. ръководители

4.Дейности:                                                     

4.1.Проверка на входното равнище на знанията и уменията на учениците по всички предмети, анализиране на резултатите и предприемане на мерки за тяхното   подобряване.

4.2.В урочната и в извънурочната дейност да се постави акцента върху:

 • основни идеи, принципи, закономерности;
 • методи на познание и саморазвитие;
 • разнообразие на методите на обучение и възпитание, за проверка и  оценка на знанията и уменията;
 • решаване на проблеми с практико-приложен характер;
 • възпитателни моменти;
 • следене негативните прояви у учениците и своевременното им отстраняване;
 • активно използване на наличните нагледни средства за визуално стимулиране вниманието на учениците;

4.3.В плановете на класните ръководители да се акцентува върху:

 • оптималното използване на индивидуалните възможности на учениците за изява в мероприятията на училището;
 • приобщаване на учениците към общоучилищния живот;
 • обучението по безопасност на движението по пътищата;
 • гражданско, здравно, екологично и  интеркултурно образование;
 • мероприятия за подобряване на дисциплината и хигиената в класните стаи;
 • екскурзионна дейност с познавателна цел;
 • спортно-туристическа дейност

4.4.В работата по гражданско образование и възпитание да бъдат поставени следните акценти:

 • правата на децата;
 • патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие;
 • здравно образование;
 • превенция на зависимостите /наркомании, алкохол, тютюнопушене/;
 • сексуално образование и превенция на СПИН;
 • умение за решаване на конфликти и водене на спор;
 • икономическа култура;
 • кариерно ориентиране;
 • екологично образование и възпитание;
 • превенция срещу настъплението на секти и нови религиозни движения;
 • противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;
 • превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха
 • действия при природни бедствия и аварии;

4.5.За подобряване на езиковата култура на обучаемите да се акцентува на следното:

 • в часовете да се акцентира върху най-често допусканите правописни грешки;
 • всички учители да работят за чистотата на българския език;
 • при проверка на ученическите тетрадки, независимо от предмета да се поправят допуснатите правописни грешки;
 • три пъти в годината да се проверява от училищното  ръководство работата на всеки преподавател по поддържането на документацията на учениците по съответните предмети;

5.Възпитание в дисциплинираност и гражданско поведение чрез цялостната учебна и извънурочна дейност.

Срок: постоянен

Отг.: педагогическия персонал

        6.Усъвършенстване взаимодействието между Екипите за ключови компетентности  за установяване на единни педагогически изисквания -  чрез разговори, дискусии, анализи и решения на ПС.

Срок:  постоянен

Отг.: ЗДУД и председатели на Екипите за ключови компетентности

7.План на Ученическия съвет за учебната 2018/2019 г.

Срок: 11.09.2018 г.

Отг.: КР и Д. Тодорова

8.За възпитаване на национални и общочовешки добродетели, за изграждане на богата обща култура да се:         

 • честват по подходящ начин всички национални и училищни празници; 
 • използват задължително националните символи – химн, герб, национален флаг, флаг на ЕС и др.;                                           
 • организират посещения на театрални постановки, кинопрожекции, куклени спектакли, концертни, изложби и др.

Срок: постоянен

Отг.: Главен учител, Зл.Атанасова и Д. Тодорова

9.Разгръщане на спортно-туристическа дейност чрез провеждане на излети, състезания, турнири.

Отг.: учителите по физическо възпитание и спорт

10.Обсъждане на сбирки на Екипите за ключови компетентности и на заседанията на ПС - проблеми на възпитателната работа.

Срок: постоянен

Отг.: председатели на Екипите за ключови компетентности и ЗДУД

11.Проучване интересите на учениците и техните мнения за проведени прояви с оглед организиране свободното им време.

Срок: постоянен

Отг.: Директора и ЗДУД

12.За стимулиране творческата активност на учениците да се организират ученически изложби, ученически конкурси, участие в извънучилищни изяви и други дейности.

Срок: постоянен

Отг.: Директора и учителите по ИИ и ДТИ

13.На заседание на ПС -  обсъждане на проблеми на здравното и физическото възпитание, резултатите от работата на училищната библиотека и предприемане на мерки за подобряване работата в това отношение.

Срок:  постоянен

Отг.: Директора и ЗДУД

14.Обучение по гражданска отбрана чрез помощта на специалисти.

Срок: постоянен

Отг.: Директора и ЗДУД

15.Целенасочена дейност на групата по условията на труд.

Срок: постоянен

Отг.: Директора

16.Интегриране на деца от ромски произход в общообразователната система, прилагане на подходящи обучителни методи, както и интензивно обучение и участие на родителите.

Срок: постоянен

Отг.: Директора и ЗДУД

17.Осъществяване на обща подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, съответстващо на ДОС за приобщаващо образование.

Срок: до 14.09.18 г.

Отг.: Стефка Динкова, учители

 

 Б. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

 1. Създаване на обществен съвет от 5 члена, като орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението.
 2. Изграждане на родителски актив в паралелките чрез:
  • провеждане на родителски срещи;
  • участие на родителите в празници, тържества и др.;
  • участието им в поддръжка на класните стаи;
 3. Взаимодействието с родителите да е насочено към усъвършенстване на единните усилия за възпитание и обучение на учениците.
 • да се пишат благодарствени писма;
 • ежемесечни известия, за отсъствията на децата от училище;
 1. Приемане от КР на план-програма за повишаване на педагогическата култура на родителите и приобщаване на родителската общност към вътрешно-училищния живот.
 2. Установяване взаимовръзки с училище от страната, с ученици от същия малцинствен състав за взаимно проучване, анализиране и решаване на проблемите в работата с учениците от етническите общности.
 3. Установяване на връзки с предприятия, стопански организации и фирми, отворени към проблемите на образованието с оглед подпомагане финансовото стабилизиране на училището.
 4. Да се продължи търсенето на възможности за влизане във връзки с неправителствени организации на местно и национално ниво с цел участие в разработването и реализирането на проекти и програми, свързани с образованието на ученици от различен етнически произход.
 5. Взаимодействие с ромски и турски организации в страната с цел подпомагане на децата от социално слаби семейства.
 6. Да се осъществи взаимовръзка с Дирекция „Образование, култура, спорт и младежки дейности” при Община Карнобат, с ръководството на Общинския съвет и да се изгражда в тях положително отношение и готовност за задоволяване нуждите на училището и социално-битовото развитие на квартала.
 7. Сътрудничество с читалището и музея по програми, разработени от съвместни екипи, целящи възпитание и обучение на учениците.
 8. Активно участие на Обществения съвет във вътрешно-училищния живот, материално и морално стимулиране на изявени ученици.
 9. Повишаване на здравната култура чрез здравно образование на децата и техните родители.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

М. СЕПТЕМВРИ

Заседание с информационно-разпоредителна функция.

Дневен ред:

1. Избор на училищна комисия БДП.

Отг: Директора

2. Избор на Председатели на МО.

Отг: Директора

3. Избор на комисия по ГЗЕИ образование.

Отг: Директора

4. Избор на училищна комисия за работа с Ученическия съвет.

Отг: Директора

5. Избор на Координационен съвет за превенция на тормоза, насилието и асоциалното поведение.

Отг: Директора

6. Избор на комисия по етика.

Отг: Директора

7. Избор на комисия за разработване на Стратегия за развитие на училището.

Отг: Директора

8. Решение за определяне графика на дневния режим, намаляване почивките в дневния режим на училището.

Отг: Директора

9. Приемане форми на обучение.

Отг: Директора

10. Избор на неучебен ден за празник на училището.

Отг: Директора

11. Избор на комисия за определяне на ДТВ за постигнати успехи от труда.

Отг: Директора

 

Заседание с информационно-разпоредителна функция.

Дневен ред:

1. Приемане план за работата на МО.

Отг.: Комисия

2.Приемане  на качествени показатели за оценяването  в І - ІІІ клас.

Отг.: Комисия

3. Приемане план за работата на комисия БДП.

                        Отг.: Комисия

4. Приемане план за работата на комисия за работа с Ученическия съвет.

                        Отг.: Комисия

5. Приемане план за работата на Етичната комисия за 2018-2019 г.

Отг.: Комисия

6. Приемане Етичен кодекс на училищната общност.

Отг.: Комисия

7. Приемане Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Отг.: Комисия

8. Приемане на училищна програма за целодневна орг. учебния ден.

Отг.: Комисия

9. Приемане План за квалификационната дейност.

Отг.: Комисия

10. Приемане Правила за организирането и провеждането на вътрешно институционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми на квалификация.

Отг: Директора

11. Приемане на училищен Правилник за безопасни условия на труд.

Отг.: Комисия

12. Запознаване с План за контролната дейност за учебната 2018/2019 г.

Отг: Директора

13.Приемане Училищен учебен план.

14. Запознаване със Списък-Образец №1.

          

Заседание с информационно-разпоредителна функция.

Дневен ред: 

1. Приемане на Годишен план.

Календарен план за дейности

План на ПС.

Отг.: Комисия

2. Приемане Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020).

Отг.: Комисия

3. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Отг.: Комисия

4. Приемане на Програма за превенция на тормоза, насилието и асоциалното поведение.

Отг.: Комисия

5.Приемане на видовете модули за допълнителния час по ФВС за ІV клас и спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за І,ІІ, ІІІ и V, VІ, VІІ клас.    

6. Приемане на Правилник за дейността на училището.                     

Отг.: Комисия

7. Приемане Програма за усвояване на книжовния български език   

Отг.: Комисия

8. Приемане на Програмна система за ПГ                                                         

9. Запознаване със заповед на Началника на РУО – Бургас за предписания.

Отг: Директора

 

Заседание с информационно-разпоредителна функция.

Дневен ред:       

1. Приемане Годишен план за работата на Завеждащ здравен кабинет.

2.Приемане на индивидуалните програми за обучение и развитие на учениците със СОП.

3. Приемане на Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2018/2019 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2014/2020 година

4. Приемане актуализация на Стратегия на училището.

 • Приемане Мерки за повишаване качеството на образованието.

 

      М. ОКТОМВРИ

Заседание с информационно-разпоредителна функция.

   Дневен ред:

 1. Екип в състав главен учител,  класен  ръководител и учител ЦОУД  изготвят обоснован доклад за ученици, застрашени от отпадане за които училището  да осигури  специализирана педагогическа подкрепа.

Отг.: Комисия

 1. Прибиране и задържане на подлежащите на обучение ученици.

                       Отг: класните ръководители

 1. Обсъждане  входното ниво на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на  съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

Отг: Гл. учител и зам. директора УВД

 1. Решение за начина на провеждане Празника на училището.

Отг: Директора и зам. директора УВД

 

М. ДЕКЕМВРИ

Заседание с информационна и аналитико-оценъчна функция.

Дневен ред:

 1. Запознаване с анализирани резултати от анкетирането на класовете за противодействие на тормоза и приемане конкретни  дейности със срокове и отговорници  на ниво клас, училище, общност.

Отг.: координационен съвет        

 1. Разглеждане на дисциплината и отражението и върху УВП. Приемане на мерки за подобряването и.

            Отг: класните ръководители

      3. Определяне готовността и желанието на педагогическия колектив да участва в процеса на определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2018/2019г. година.

       4. Определяне на критерии към отделните показатели в зависимост от спецификата на училището.

       5. Определяне на начина на избор на комисията.

       6. Избор на представители на педагогическия колектив за членове на комисията.

Отг: Директора

       7.Обсъждане и приемане докладни от класни ръководители

                        Отг: Директора

                                                                                   

М. ФЕВРУАРИ

Заседание с аналитико-оценъчна функция.

 Дневен ред:

 1. Анализ   на усвоените  компетентности от учениците през І срок и предлагане на  съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

Отг: зам. директора УВД, гл. учител и учители

 1. Определяне приема на ученици за 2019-2020 год.

            Отг: Директора

 1. Определяне готовността и желанието на колектива да участва с проекти по национални и европейски програми.

Отг: Директора и зам. директора УВД

 

      М. АПРИЛ

Заседание с информационна и аналитико-оценъчна функция.

  Дневен ред:

 1. Обсъждане  нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на  съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати по НВО;

Отг: МО

 1. Физическата дееспособност на учениците и развитието и в часовете по задължителна подготовка и допълнителния час по ФВС за ІV клас и спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.

Отг: учители по ФВС

 1. Избор на учебници и учебни помагала за 2019/2020 учебна година.

Отг. учителите

 1. Обсъждане и приемане докладни от класни ръководители.

Отг: Директора

 

      М. МАЙ

Заседание с аналитико-оценъчна функция.

Дневен ред:

 1. Отчет на работата на МО – проблеми и резултати.

Отг: председателите на МО

 1. Здравословно състояние на учениците и мерки за подобряването му.

Отг: ЗЗК

 1. Отчет за резултатите от работата на училищната библиотека и набелязани мерки за подобряване на работата.

Отг: библиотекаря

  4.Приемане на решение за награждаване на ученици за отличен успех и спазване на училищните правилници.

Отг.: МО

 5. Информация за работата по професионално ориентиране на завършващите ученици.

                        Отг: кл. р-ли на VІІ клас                                           

 

М. ЮНИ

Заседание с аналитико-оценъчна и организационно-разпоредителна функция.

      Дневен ред:

 1. Анализ на учебно-възпитателната работа през 2018/2019 г.

Отг: зам. директора УВД и гл. учител

 1. Отчет за извършената работа от плана на училищните комисии.

Отг: комисии

 1. Приемане на училищния учебен план за 2019/2020г.

Отг: Директора

 1. Приемане на решение за целодневна организация на учебния ден в съответствие с подадените  заявления на учениците.

Отг: зам. директора УВД

 1. Приемане на план за работата на училището през лятото.

Отг: Директора

 1. Избор на работни групи за планиране дейността на училището през следващата учебна година.

Отг: Директора

 1. Запознаване с примерен Списък-Образец № 1 за учебната 2019/2020 г.

Отг:  зам. директора УВД