За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване.

11.09.2015 19:59

        Екипът за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ се формира в Регионален инспекторат по образованието /РИО/ в съответната област.

ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог, специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, учител, социален работник, лекар и др.

ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва вида и формата на обучение; вида на ресурсното осигуряване и подпомагане; детската градина или училището, които са подходящи за обучението на детето.

        За процедурата по представяне на дете/ученик пред ЕКПО и неговото оценяване.

За обективно оценяване на потребностите и възможностите на детето/ученика са необходими следните документи:

1.Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.

2.Медицински документи , издадени от съответните лекари-специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането или нарушението на детето.

3.Психолого-педагогическа характеристика на детето от учителя на групата в детската градина или от класния ръководител.

4.Удостоверение за раждане.

5.Творчески работи на детето – писмени работи, рисунки и други материали.

6.Други документи: изследвания, заключения от други специалисти, с които е извършена консултация/ по преценка на екипа/.

        ЕКПО към РИО извършва първична оценка на потребностите и възможностите на детето/ученика и попълва Карта за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни.  Първичната оценка на детето/ученика със специални образователни потребности се извършва в присъствието на родител/настойник.

        След извършване на комплексното педагогическо оценяване, ЕКПО препоръчва на децата/ учениците със СОП и/или с хронични заболявания обучение в съответните детски градини и училища, като определя вида и формата на ресурсното подпомагане.

        В училището с децата/учениците работят екипи от специалисти, които извършват наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвят индивидуална образователна програма за тяхното обучение и развитие.

Назад