Понятие деца със специални образователни потребности /СОП/.

13.08.2014 14:12

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката.

Специални образователни потребности могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
сензорни увреждания / нарушено зрение или увреден слух/;
физически увреждания;
• умствена изостаналост;
• езиково-говорни нарушения;
• специфични обучителни трудности / специфични нарушения на ученето/;
• емоционални и/или поведенчески проблеми;
• нарушения на общуването и комуникацията;
• хронични заболявания, които водят до СОП;
• множество увреждания.

Интегрирано обучение.
Интегрираното обучение на деца със СОП е обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда /общообразователното училище/. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

Нормативни актове, в които са определени условия по интегрирането на деца/ученици със специални образователни потребности:

1.         Закон за народната просвета;

2.         Правилник за прилагане на закона за народната просвета;

3.         Закон за интеграцията на хората с увреждания;

4.         Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания;

5.         Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

Институции, ангажирани с интегрирането на деца със специални образователни потребности?

1.         Министерство на образованието и науката;

2.         РИО;

3.         Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП;

4.         Детски градини и училища.

 

Назад