Община Карнобат е доставчик на следните социални услуги в общността за деца

28.08.2017 12:54

1. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания "Св. Анна". 

Адрес: гр. Карнобат, ул. "Гурко" №6, тел.: 0559 225 18.

Услугите които се предоставят от ЦСРИ са в няколко основни направления – социална рехабилитация и консултиране; педагогическа подкрепа; логопедична терапия; двигателна рехабилитация; трудотерапия; работа с родители и близки; свободно време и развлечения.

2. Център за обществена подкрепа. 

Адрес: гр. Карнобат, ул. "Алекси Нейчев" № 14, тел. 0882003111 – Директор

Услугите, които предлага ЦОП Карнобат са: работа с деца в риск; работа с деца с образователни затруднения; семейно консултиране и работа със семейства в риск; превенция срещу насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране; обучение на кандидати за осиновители и приемни родители и консултиране и подкрепа на родители, осиновили деца; психологическо консултиране; социално консултиране и посредничество; пре-натална и пост-натална грижа; работа с деца и младежи от специализирани институции или услуги от резидентен тип; поддържащо обучение на утвърдени приемни родители; подкрепа в процеса на реинтеграция; изготвяне на оценка на родителски капацитет.

 

Назад