АНКЕТНА КАРТА

14.09.2017 13:35

АНКЕТНА КАРТА

за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“

с тази анкета искаме да научим от теб малко повече за твоите интереси и дейностите, в които си участвал в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище.

твоите отговори ще помогнат при включването ти в заниманията по интереси чрез участие в предпочитана от теб извънкласна дейност.

не се притеснявай да споделиш своето желание и да отговаряш свободно и без притеснения.

Име,…………………………………. презиме, …………………………………………… фамилия………………………………………………………………………………

клас………………………………………………………………………………………………

1. Кой е любимият ти учебен предмет?

1.1. (за I-IV клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература               □                                                         Математика                                        □

Роден край/Човекът и обществото       □                                                         Околен свят/Човекът и природата       □

Изобразително изкуство                      □                                                         Домашен бит и техника                       □

Физическо възпитание и спорт             □                                                        Информационни технологии                □

Музика                                                □                                                         Английски език                                  □

Немски език                                        □                                                         Френски език                                     □

Руски език                                           □                                                         Испански език                                    □

Италиански език                                  □                                                         Друг чужд език                                   □

 

1.2. (за V-VIII клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език и литература            □                                                     Математика                                     □

История и цивилизация                    □                                                     География и икономика                   □

Човекът и природата                       □                                                      Информационни технологии            □

Изобразително изкуство                  □                                                      Музика                                            □

Домашна техника и икономика         □                                                     Физическо възпитание и спорт            □

Спортна подготовка (спортно у-ще)   □                                                    Технологии                                         □

Английски език                                     □                                                Немски език                                        □

Френски език                                         □                                               Испански език                                    □

Руски език                                              □                                               Италиански език                                □

Друг чужд език                                        □

 

1.3. (IX-XII клас)

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

Български език                                          □                                                   Литература                                     □

Математика                                              □                                                    Физика и астрономия                       □

Химия и опазване на околната среда         □                                                    Биология и здравно образование     □

География и икономика                             □                                                     История и цивилизация                □

Информатика                                            □                                                     Информационни технологии          □

Психология и логика                                  □                                                     Етика и право                                  □

Музика                                                       □                                                     Изобразително изкуство                   □

Физическо възпитание и спорт                   □                                                     Английски език                                  □

Немски език                                              □                                                     Френски език                                      □

Испански език                                           □                                                     Руски език                                           □

Италиански език                                        □                                                     Друг чужд език                                     □

Друг учебен предмет                           .........................                                                                                             

2. Имаш ли хоби и какво е то?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

□ да                     □ не                    

какво е твоето хоби

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

в училище                                                                       извън училище

Посещавал/а  съм      □                        Посещавал/а  съм      □

Не съм посещавал/а □                          Не съм посещавал/а □

4. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата учебна година?

ИНСТРУКЦИЯ: напиши

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от училището? Са

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                Да □                                                    Не □                   

 

6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?

ИНСТРУКЦИЯ: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а  да участваш

………………………………………………………………….. ………………………

…………………………………………………………………… …………

………………………………………………………………………………

7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности?

ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

                                                                                                                              Да           Не

В учебните дни, след приключване на задължителните часове                □    □                                         

През ваканциите                                                                                    □    □                 

В почивните дни                                                                                      □    □                 

В заниманията по интереси и организиран отдих                                     □      □

 и физическа активност                                                                                                           

(при целодневна организация на учебния ден)

 

Ученик…………………..                                                           Родител……………………

Назад