УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

                                                УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                         Диана Желева

                                                                                                             Директор

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

                                                 за І клас                                                         

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 8/ 01.09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № ................ / ................ и е утвърден със заповед на директора № 775/ 01.09.2018 г.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап

І клас

Учебни седмици

32

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

224

 

Математика

4

128

 

Околен свят

1

32

 

Музика

2

64

 

Изобразително изкуство

2

64

 

Технологии и предприемачество

1

32

 

Физическо възпитание и спорт

2

64

 

Общо за раздел А

19

608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

96

 

1. Български език и литература

2

64

2. Математика

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

128

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

26

832

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111 /15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. Учениците от І клас задължително изучават в часа на класа Безопасност на движението по пътищата. Темите са съгласно одобрената учебната програма по БДП за І клас. В съответствие със Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. на МОН часовете по БДП в I клас са 16 часа годишно.

5. Учениците от първи клас се обучават само сутрин. Организацията на учебния ден е целодневна за желаещите ученици от първи клас. 
 
 
 
 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                       Диана Желева

                                                                                                     Директор

                                             

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за V клас

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна 1 вариант

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 8 /01.09.2018 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № ................ / ................ и е утвърден със заповед на директора № 775/ 01.09.2018 год.


II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Прогимназиален етап

V клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

170

 

Чужд език – Руски език

3,5

119

 

Математика

4

136

 

Информационни технологии

1

34

 

История и цивилизации

2

68

 

География и икономика

1,5

51

 

Човекът и природата

2,5

85

 

Музика

2

68

 

Изобразително изкуство

2

68

 

Технологии и предприемачество

1,5

51

 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

 

Общо за раздел А

27,5

935

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

 

1.История и цивилизация 

1

34

2.География и икономика

1

34

3. Човекът и природата

0,5

17

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Максимален брой часове за раздел В

4

136

 

1.

0

0

2.

0

0

3.

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1156

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: футбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111 /15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. Учениците от V клас задължително изучават в часа на класа Безопасност на движението по пътищата. Темите са съгласно одобрената учебната програма по БДП за V клас. В съответствие със Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. на МОН часовете по БДП са 6 часа годишно.

5. Организацията на учебния ден за V клас е целодневна за желаещите ученици. Обучението се извършва на две смени.