2016-2017    

През учебната 2016/2017 година ОУ «Петко Р. Славейков» работи по следните проекти и програми:

1. ПРОЕКТ „BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) с участието на 16 групи.

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от прогимназиален етап".

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

4. Национална програма „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ", Модул "ИКТ оборудване".

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – VІІ клас".

6. ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПМС № 129/11.07.2000г. „ЗДРАВ ДУХ – ЗДРАВО ТЯЛО”.

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на закуска на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

8. Схема «Училищен плод» за предоставяне на плодове и зеленчуци  в учебните заведения.

9. Схема "Училищно мляко" за осигуряване на мляко, включително млечн продукти на ученици в І – ІV клас, включително и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини.