Реализирани проекти

Реализирани проекти и етапи от проекти на училищно,  регионално, национално и международно ниво:

1997 - 1998 г.

Училището е включено в хуманитарна програма от фондация „Отворено общество”, получава парична помощ и това става добър стимул за привличане на децата в училище и приобщаването им към учебния процес.

2001 - 2002 г.

Фондация CRS гр. София, програма „РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО” – първа фаза: проект „Децата също имат права” – летен лагер в с. Мийковци;

Проект „Заедно можем повече”

2002 - 2003 г.

Фондация CRS гр. София, програма „РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО” – втора фаза: проект „Децата също имат права” – летен лагер- семинар в гр. Хисаря;

Проект за обмяна на опит

2003 - 2004 г.

Проект „За чиста околна среда” – Есен 2003

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Карнобат, проект "Учители за извънкласни занимания и ваканции".

2005 - 2006 г.

Министерство на социалните грижи, проект "Учители за работа с деца със СОП".

2007-2008 г. 

Най-икономичен проект за почистване на замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъците.

ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ – „СФОРМИРАНЕ НА КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ „СЛЪНЦЕ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Карнобат, проект "Учители за извънкласни занимания и ваканции".

От 2008-2009 г. 

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”.

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА, Модул: „Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”. Дейност: Асфалтиране на спортна площадка.

3. ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПМС № 129/11.07.2000 г. „ЗДРАВ ДУХ – ЗДРАВО ТЯЛО”.

4. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Карнобат, проект „Учители за извънкласни занимания и ваканции”.

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.

7. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” С ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ СКОРОСТИ”, КОМПОНЕНТ 1 „БЕЗ ЗВЪНЕЦ"

8. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – ІV клас".

10. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ.

11. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, Модул „Осигуряване безплатен интернет за учители”.

12. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  - „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА  ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА” ПРОЕКТ „ ДА УЧИМ ЗАЕДНО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА” .

От 2010-2011 г.

1. ПРОЕКТ „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА - УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”  

2. ПРОЕКТ „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”  

3. ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”  

4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”.

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ" – подобряване на технологичното обзавеждане в училищата

6. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Мярка „Без отсъствие” – работа с отсъстващи ученици.

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.

8. "Национална кампания „За чиста околна среда - 2014“ на тема: „Нашата зелена екостая“. 

9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

 За   2012/2015 г.

1. ПРОЕКТ „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА - УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”   с участието на 16 групи.

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” със сформирани 3 групи.

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".

4. ПРОЕКТ „НАШАТА ЗЕЛЕНА ЕКОСТАЯ” КЪМ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА"   

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”, Модул „Осигуряване интернет в училищата”.

6. Национална програма „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ", Модул "ИКТ оборудване".

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА, Модул «Оптимизиране на вътрешната структура на училищата»

8. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – VІІ клас".

9. ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПМС № 129/11.07.2000г. „ЗДРАВ ДУХ – ЗДРАВО ТЯЛО”.

10. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

11. Схема «Училищен плод» за предоставяне на плодове и зеленчуци  в учебните заведения.